لئوناردو داوینچی سوژه کاریکاتوریستها شد

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

بیس//توپنجمین جش//نواره بینالملل//ی کارت//ون ‪Ricardo RENDÓN‬ کلمبیا ۸۱۰۲برگزارمیش//ود.ب//هگزارش ، حضور تمامی هنرمندان از سراس//ر جهان در این رویداد هنری آزاد اس//ت. این جشنواره در موضوعات لئوناردو داوینچی (آثار، نقاشیها، اختراع//ات ،)...و کاریکاتور لئوناردو داوینچی و آزاد عالقهمن//دان را به رقابت فرامیخواند. ش//رکتکنندگان میتوانند حداکثر ۳ اثر در هر بخش ارسال کنند. آثار ارسالی میتواند رنگی یا سیاهسفید باشد و در اندازه حداکثر ۰۳ در ۰۴ سانتیمتر ارائه شود. این آثار باید اصل و به صورت دستی ارائه شوند. آثاری که چاپ یا پرینت یا عکس گرفته شده باشند، مورد قبول نیستند. آثار میتواند در گذشته منتشر شده باشد. شرکتکنندگان باید آثار خود را به همراه عکس و اطالعاتی شامل نام و نام خانوادگی، نشانی، تلفن، ایمیل و ملیت هنرمند را به جشنواره ارسال کنند. گفتنی است هیات داوران پس از بررسی آثار اسامی منتخبان را در دسامبر اع//الم خواهد کرد. ب//ه برگزیدگان یک جایزه ب//زرگ لئوناردو داوینچی به ارزش ۰۰۰۲ دالر امریکا، یک جایزه کارتون لئوناردو داوینچی ۰۰۰۱ دالر و یک جایزه بخش آزاد ۰۰۵ دالر اهدا میش//ود. همچنین آثار منتخب در کاتالوگ جشنواره چاپ خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال آثار پنجشنبه ۴۲ آبان ۷۹۳۱ است. بهمنظور کسب اطالعات بیشتر به س//ایت ‪/http: //cartoonrendon.com‬ مراجعه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.