همکاری ایران و اروپا ضامن صلح و ثبات

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رئیسجمهوری اس//امی ای//ران با بیان اینک//ه رفتار دول//ت امریکا ثبات بینالملل//ی را بهخطر میاندازد از اروپا خواس//ت تا در براب//ر یکجانبهگرایی واشنگتن با ایران همکاری کند.

حجتاالساموالمس//لمین حس//ن روحانی در یادداش//تی که در نش//ریه «فایننشیال تایمز» منتشر شد، تصریح کرد: همکاری میان جمهوری اسامی ای//ران و اروپا منافع طوالنیمدت دو ط//رف را تامین میکند و ضامن صلح و ثبات بینالمللی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.