تحریمهای امریکا تجارت جهانی را مختل کرده است

SMTnewspaper - - خبر -

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد میگوید تحریمه//ای یکجانبه امریکا علیه کشورها نش//انه ضعف درک پیچیدگیهای جهان امروز اس//ت ک//ه نهتنها اقتصاد مردم یک کش//ور بلک//ه منافع کش//ورهای دیگر و تج//ارت جهانی را مختل کرده اس//ت. به گزارش ایرنا، غالمعلی خوش//رو در نشس//ت مجمع عمومی س//ازمان ملل متحد که برای بررس//ی قطعنامه پیش//نهادی ب//رای پایان دادن ب//ه تحریمهای یکجانب//ه امریکا علیه کوبا برگزار ش//د، ای//ن مطلب را مطرح کرد. وی اظه//ار ک//رد: ایران بار دیگ//ر از مردم و دولت کوب//ا علیه تحریمه//ای غیرقانونی و یکجانبه که از سوی امریکا در مدت طوالنی تحمیل ش//دهاند، حمایت میکند. نماینده ایران تصریح کرد: متاسفانه در قرن ۱۲ هنوز مقام//ات امریکا از لفاظیهای جنگ س//رد اس//تفاده میکنند و به جای گرفتن درس از سیاس//تهای کوتاهمدت و فاجعهآمیز خود علیه کوبا و همچنین منطقه ما، خاورمیانه، مسیر اعمال تحریمهای جدید و شدید علیه رهبران کوبا را در پیش گرفتهاند. خوش//رو با یادآوری ۷۳ س//ال تحریم یکجانبه امریکا علیه ایران، گفت: جمهوری اس//المی ایران که بیش از ۷۳ سال است زیر فشار اقدامهای یکجانبه امریکا از جمله تحریمهای اقتصادی و مالی بیسابقه قرار گرفته، با دولت و مردم کوب//ا در زمینه نگرانی از بیپروایی و نادیده گرفت//ن ارزشها و نهاده//ای بینالمللی از سوی امریکا اشتراک نظر دارد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادام//ه داد: قطعنامه ۱۳۲۲ ش//ورای امنیت میگوید باید تحریمهای اعمال ش//ده علیه ایران لغو شود اما بسیار غمبار است که یک عضو دائم ش//ورای امنی//ت و مذاکرهکننده اصل//ی در برج//ام و پیشنوی//س قطعنامه ش//ورای امنیت، اکنون کشورهای مستقل دیگ//ر را ن//ه بهدلی//ل نق//ض قطعنامه بلکه بهدلیل اج//رای آن، تنبیه و تهدید میکند. خوشرو تاکید کرد: جنگ اقتصادی امریکا با عنوان تحریمهای جدید، نه تنها مردم ایران را هدف قرار میدهد، بلکه دارای پیامدهای مضر برای مردم کش//ورهای دیگر و اختالل در وضعیت تجارت جهانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.