همکاری ایران و اروپا ضامن صلح و ثبات

SMTnewspaper - - خبر -

رئیسجمه//وری اس//المی ای//ران ب//ا بی//ان اینک//ه رفت//ار دول//ت امری//کا ثبات بینالملل//ی را بهخط//ر میان//دازد از اروپا خواس//ت در برابر یکجانبهگرایی واشنگتن ب//ا ایران هم//کاری کند. به گ//زارش ایرنا، حجتاالسالموالمس//لمین حس//ن روحانی در یادداش//تی که در نش//ریه «فایننشیال تایمز» منتشر ش//د، تصریح کرد: همکاری میان جمهوری اسالمی ایران و اروپا منافع طوالنیمدت دو ط//رف را تامین میکند و ضامن صلح و ثبات بینالمللی خواهد بود.

وی ادام//ه داد: دنیا با چالشهای فراوانی ازجمل//ه مس//ائل اقتص//ادی، بحرانه//ای اجتماعی، معضل آوارگان، بیگناه هراسی، تروریسم و افراطگرایی روبهروست. در این میان اروپا هم مستثنا نبوده و بهطور روزانه با این مشکالت درگیر است.

رئیسجمهوری افزود: در دو سال گذشته سیاست خارجی ایاالت متحده بهعنوان یک مشکل تازه و پیچیده ظهور کرده، چنانچه این کش//ور چالشهای جدیدی را در صف روابط بینالمل//ل ایجاد میکند. وی یادآور شد: ما بهطور روزانه شاهد همدستی امریکا در جنایتهای یمن و تحقیر و نابود کردن تدریجی ملت بزرگ فلس//طین هستیم که احساسات یکونیم میلیارد مس//لمان را جریحهدار میکند. م//ا اعتقاد داریم دولت امریکا بهطور صریح از گروههای جنایتکار مانند داعش که هیچ ارزشی برای اصول انسانی قائل نیس//تند، حمای//ت میکند و این مس//ئله مش//کالت منطقه را تش//دید کرده اس//ت. روحانی افزود: بهطور گس//تردهتر، رویکرد دونالد ترامپ، رئیسجمهوری امریکا درباره مس//ائل تجاری، پیمانه//ای بینالمللی و رفت//ار تحقیرآمیز او حتی در قبال متحدان امری//کا، نش//ان میدهد سیاس//ت خارجی امریکا، چالش//ی جدی ب//رای نظم جهانی بهشمار میرود. وی عنوان کرد: در مجموع سیاس//ت یکجانبهگرای//ی دول//ت امریکا، تبعیض ن//ژادی، اسالمهراس//ی و تضعیف پیمانهای مه//م بینالمللی ازجمله پیمان اقلیم//ی پاریس بهط//ور بنیادین با رویکرد چندجانبهگرایی و سایر عرفهای سیاسیاجتماعی ارزشمند اروپا ناسازگار است.

روحانی در ادامه توافق هس//تهای ایران و خروج امریکا از آن را نمونه دیگری از عوامل تش//دید در روابط فراآتالنتیکی می//ان اروپ//ا و امری//کا خواند و یادآور ش//د: برجام محصول دو سال مذاکرات فش//رده ایران و ۶ کش//ور دیگر، شامل ۳ کشور اروپایی است.

روحانی عنوان کرد: براساس قطعنامه ۱۳۲۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، این توافق از س//وی اکثریت جامعه جهانی به تصویب رسید و بهعنوان بخشی از قان//ون بینالملل، تعهدات//ی را بر دوش تمام اعضای سازمان ملل نهاده است. بااین حال ایاالت متحده امریکا با طرح ادعاهای بیاس//اس و نادیده گرفت//ن تعهداتش در چارچوب قوانین بینالمللی، از برجام خارج ش//ده و تحریمهای یکجانب//ه و برونمرزی علیه ایران و در ادامه س//ایر کشورها وضع میکند.

وی تصریح کرد: امریکا دولتهایی را که از قطعنامه ۱۳۲۲ پیروی میکنند با اعمال تدابیر تنبیهی تهدید میکند.

رئیسجمه//وری کش//ورمان ای//ن اقدام امری//کا را به س//خره گرفت//ن تصمیمهای بینالمللی و تهم//ت زدن به آنهایی خواند که تالش میکنند به ارزشهای بینالمللی پایبند باشند. رئیسجمهوری با بیان اینکه برج//ام نش//ان داد ایران اه//ل گفتوگو و اس//تدالل اس//ت، افزود: ما مش//ورتهایی را در ح//وزه مس//ائل کلیدی م//ورد عالقه، بهویژه درب//اره بحرانهای منطق//ه با اروپا آغاز کردهایم تا راهحلهای مناسبی را پیدا کنیم. وی تصریح کرد: در دنیای پرهیاهوی امروز، تنها از طری//ق تالشهای هماهنگ بینالمللی براساس منافع مشترک میتوان ب//ر دش//واریها فائ//ق آم//د؛ ن//ه از طریق مطالبات کوتهنظرانه تع//دادی از دولتها. روحانی رویکرد یکجانبهگرایی را مصیبتبار توصی//ف و تصریح ک//رد: چندجانبهگرایی تنه//ا رویکرد مناس//ب، بهصرف//ه و کارآمد بهش//مار میرود. رئیسجمهوری در پایان نوشته اس//ت: رویکرد س//نتی اروپا برپایه چندجانبهگرایی، این منطقه را در موقعیت مناس//بی برای ایفای نقشی مهم در تقویت صلح و ثبات در راستای هویت و منافع خود قرار داده اس//ت. وی خاطرنشان کرد: ایران نیز به رویکرد چندجانبهگرایی اعتقاد دارد و آماده است به سایر ملتهای عالقهمند به صلح در این مسیر بپیوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.