برگزاری نخستین همایش تبادل فناوری منسوجات و پوشاک در البرز

SMTnewspaper - - صنعت -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان الب//رز گفت: نخس//تین همایش تبادل فناوری در منس//وجات و پوش//اک با هدف بح//ث و تبادلنظر درباره فناوریهای نوین نس//اجی و ایجاد ارتباط ب//ا طراحان لباس در زمینه کاربردی کردن پوش//اک، ۹۲ آبان برگزار میش//ود.بهگزارشخبرنگار ازاس//تانالب//رز،محمدامین بزازیپ//ور فرش//ی افزود: در جه//ان امروز دریاف//ت از مفهوم جامعه و م//کان اجتماعی تغییر کرده اس//ت و به همین س//بب انتخاب نوع لباس س//هم عمدهای در زمینه موقعیت هر فرد دارد و در این راس//تا فناوریهایی که در عرصه نس//اجی مطرح ش//ده به نوعی پاسخگوی بهداش//ت روانی و فردی، محیطی و اجتماعی افراد است. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان البرز تصریح کرد: طراحان لباس با اس//تفاده از فناوریهای مدرن نساجی و با ارائه طرحهای کاربردی و خالقانه پاسخگوی نیازهای کارکنان مشاغل در محیطهای اداری، کارخانج//ات ...و هس//تند. بزازیپور فرش//ی تاکید ک//رد: در همین راس//تا، همایش تبادل فناوری در منسوجات و پوشاک با هدف بحث و تبادلنظر درباره فناوریهای نوین نس//اجی و ایجاد ارتباط مدیران در زمینه کاربردی کردن پوشاک برگزار میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان الب//رز گفت: از مهمترین محوره//ای این همایش میتوان به جای//گاه فناوریهای هوش//مند در منس//وجات، نقش ارگونومی در محیط کار، ش//ناخت ویژگیهای رنگ و انتخاب آن در پوش//اک کاربردی، آسیبشناسی پوش//اک مش//اغل(موردی)، اهمیت انتخاب منس//وجات مناس//ب در طراحی لباس مش//اغل، س//نجش رضایتمندی کارکنان ش//اغل نس//بت به پوش//ش کار(موردی)، تجاریس//ازی پوش//اک کابردی، راهکاره//ای ایجاد ارتباط نزدیک میان طراحی لباس و صنعت، تاثیر علوم و فناوری بر طراحی لباس و راهکارهای ایجاد کس//بوکارهای خانگی و کوچک اشاره کرد. به گفته بزازیپور فرشی، همایش تبادل فناوری در منس//وجات و پوشاک ۹۲ آبان ۷۹۳۱ همزمان با برگزاری بزرگتری//ن نمایش//گاه توانمندیهای تولی//دی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط استان البرز برگزار میشود.

‹ فرصتی ارزشمند برای فعاالن اقتصادی

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان البرز همچنین از برگزاری بزرگترین نمایش//گاه توانمندیه//ای تولیدی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط استان البرز خبر داد و این رویداد را فرصتی ارزشمند برای فعاالن اقتصادی استان دانست.

بزازیپور فرش//ی با بیان این مطلب افزود: واحدهای صنعتی نباید هدفگ//ذاری خ//ود را تنها متکیب//ر بازار داخلی ق//رار دهند چراکه اگ//ر ش//رایط رکودی کش//ور یا بنا بر ه//ر علتی ب//ازار داخلی خود را از دس//ت بدهند دیگر فرص//ت جبران و جذب ب//ازار خارجی را پیدا نمیکنند.

وی هدف از برگزاری این نمایش//گاه را تسهیل فرصتهای زنجیره تامین بازار از طریق نمایش محصوالت و خدمات نشستهای تجاری رودررو، تبادل اطالعات ایدهها و فناوری، نوآوری و بینالمللیسازی عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.