سازمان حمایت هیچ کرسی در هیات مدیره شرکتهای خودروساز ندارد

SMTnewspaper - - صنعت -

بررس//ی نرخ تمام ش//ده خودرو در این سازمان بدون محاس//به منافع یکس//ویه ش//رکتهای خودروساز یا مصرفکنن//دگان و فق//ط براس//اس صورته//ای مالی حسابرس//ی ش//ده و اس//ناد و م//دارک موج//ود، برابر ضواب//ط عمومی قیمتگذاری مص//وب هیات تعیین و تثبی//ت قیمتها و با رعایت حق//وق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.

بهگزارش شاتا، وحید منایی عضو هیاتمدیره و معاون نظارت بر کاالهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان گفت: بررس//ی نرخ تمام ش//ده خودرو در این س//ازمان ب//دون لحاظ منافع یکس//ویه شرکتهای خودروس//از یا مصرفکنندگان، انجام میشود.

معاون نظارت بر کاالهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اس//تناد به ابالغیه ش//ماره ۰۶ /۶۵۷۹۶۱مورخ ۷۲ شهریور امسال درباره بخش//نامه س//اماندهی بازار خودرو ازسوی وزیر صنع//ت، معدن وتجارت و رئی//س کارگروه تنظیم بازار، بی//ان کرد: نرخ خودرو پس از بررس//ی و محاس//به نرخ تمام شده ازسوی این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کارگروه خودرو مطرح و برای تایید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس میشود.

او ضم//ن تاکی//د ب//ر اینکه هیچ ی//ک از کارکنان این س//ازمان نقش و کرس//ی در هیاتمدیره ش//رکتهای خودروس//از ندارند، گفت: بررسی نرخ تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکتهای خودروساز یا مصرفکنندگان و فقط براساس صورتهای مالی حسابرس//ی ش//ده و اس//ناد و مدارک مثبته، وفق ضواب//ط عمومی قیمتگذاری مص//وب هیات تعیین و تثبی//ت قیمتها و با رعایت حق//وق مصرفکنندگان و تولیدکنن//دگان انجام میش//ود و ای//ن موضوع در قالب یک نظریه کارشناس//ی و محاس//باتی طرح میشود که بای//د جانب انصاف، عدالت و بیطرفی در آن براس//اس واقعیات و اعداد و ارقام رعایت شده باشد.

مع//اون نظ//ارت بر کااله//ای س//رمایهای و خدمات س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه افزود: بدیهی اس//ت کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و مالحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیادهس//ازی قیمتهای جدید، تصمیم خواهد گرفت.

منایی مقایس//ه ش//رایط فعلی با س//ال ۱۹۳۱و متهم کردن این س//ازمان را به حفظ مناف//ع تولیدکنندگان، مربوط به حدس و گمان ش//خصی برخی افراد دانست و توضیح داد: قیمتهای فروش خودروس//ازان در اسفند س//ال ۱۹۳۱ نیز براس//اس ضوابط قانونی وقت ازسوی خودروسازان تعیین و اجرا شده و موضوع تعیین نرخ دو برابری ازس//وی این سازمان در مقطع زمانی یادشده به هیچ وجه صحت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.