امریکا‌به‌تحریم‌اعتیاد‌دارد؛‌دنیا‌ترکش‌می‌دهد

از بیتاثیری تحریمهای امریکا علیه ایران در فروش نفت گزارش میدهد

SMTnewspaper - - صنعت -

تحریمهای نفتی در حالی از راه میرسند که از حدود ۶ ماه پیش ترامپ تمام تالشش را کرد تا اقتصاد ایران را با ابربحرانهای حلنش//دنی روبهرو کند. این کشور در طول دهههای گذش//ته توانس//ت با تحریم و اعمال سیاستهای یکطرفه فش//ارهای بسیاری به کشورها وارد کند. به عبارتی، امریکا به تحریم کردن اعتیاد پیدا کرده اما موضعگیریهای دیگر کش//ورهای دنیا امروز نش//ان میدهد دنیا قصد دارد ای//ن ابزار یکطرفه را از امری//کا بگیرد و به نوعی امری//کا را از اعتیاد به تحریم ترک دهد.

هرچند تالشهای او بیآس//یب نب//ود و در ماههای گذش//ته اقتصاد ایران تا حدی قاب//ل توجهی متالطم شد اما آنچه او میخواست رنگ واقعیت نگرفت. ترامپ پی//ش از این، از عب//ارت «تحریمه//ای جبرانناپذیر» اس//تفاده کرده بود اما کارشناسان اقتصاد معتقدند آثار تحریمها به اندازهای که رئیسجمهوری امریکا در نظر داشت، بر اقتصاد ایران تاثیر نگذاشت.

عالوهبر این، برخی از کارشناس//ان اقتصاد معتقدند یکی از دالیل رش//د غیرمنطقی نرخ ارز به دلیل رفتار اقتصادی مردم و کنشگران اقتصادی بود. بر مبنای این نظریه، بخش فع//ال اقتصاد ایران، نرخها را افزایش//ی کرد اما پس از گذش//ت مدتی این رفتارها آثار بحرانی خود را از دس//ت داد و نرخ ارز به حدی رس//ید که در آغاز تحریمها پیشبینی میش//د. به هر سوی امریکا و همپیمانهای این کشور به دنبال مسدود کردن مسیر فروش نفت ایران هس//تند؛ رویایی که ش//رایط اقتصاد جهانی نشان میدهد امری به دور از واقعیت است.

پس از اینکه ترامپ اعالم کرد در س//الروز تس//خیر سفارت سابق این کشور در ایران میخواهد شدیدترین تحریمهای نفتی را آغاز کند مسئوالن وزارت نفت اعالم کردند این موضوع شدنی نیست و امریکا نمیتواند مانع قطع صادرات نفت ایران باشد. در این زمینه همانطور که پیشبینی میش//د، برخی از کش//ورها هنوز تمایل دارند از ایران نفت بخرند. کشورهایی که تاکنون اعالم کردهاند تغیی//ر چندانی در میزان واردات نفت از ایران اعمال نمیکنند مش//تریان اصلی نفت ایران هستند و این نیز نشان میدهد که زمینه واقعی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران در دنیا وجود ندارد.

بسیاری از رسانههای خارجی، کارشناسان بینالمللی و داخل//ی در این زمینه معتقدند امری//کا نمیتواند به آنچه قصد کرده، دست یابد و این شرایط اقتصادی دنیا اس//ت که به امریکا تحمیل میش//ود. به عبارت دیگر، امری//کا در حال//ی نمیتواند به نتایج مورد نظر دس//ت یاب//د که نتایج معکوس//ی از تحریمه//ای ایران حاصل شده اس//ت. برخی از کارشناس//ان نفت در این زمینه معتقدند امریکا قصد داش//ت ب//ا تحریم ایران نرخ نفت را افزای//ش دهد تا بتواند با پرکردن حفره نفتی حاصل از خروج ایران از سبد نفت دنیا، درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.

این در حالی است که نرخ نفت در دنیا افزایش یافته و امریکا در بخش//ی از برنامه خود موفق بوده اما هنوز نتوانس//ته مان//ع قطعی صادرات نفت ایران باش//د. این موضوع باعث ش//ده تا درآمدهای نفت//ی ایران افزایش یابد.

به عبارت دیگر، بخشی از برنامه از پیش تعیین شده اجرایی شد که این بخش بیشتر به ایران کمک میکند تا ب//ه امریکا و میتوان سیاس//تهای بینالمللی نفتی این کش//ور را به نوعی بدون کارکرد و شکس//تخورده توصیف کرد.

‹ چرا امریکا شکست خورد؟

س//الم امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اس//المی درباره دالیل به نتیجه نرس//یدن تحریمهای امریکایی به گفت: امریکا تصور نمیکرد که دنیا با او همراه نش//ود. ترامپ از قدرت جهانی خود تصویر واقعی نداشت و این توهم باعث شد همزمان با تصویب تحریمه//ای ظالمانه علیه ایران با چین نیز وارد جنگ تجاری شود. همزمانی این دو سیاست به دیگر کشورها نش//ان داد که امریکا قص//د دارد با ضربههای اقتصادی به دیگر کش//ورها س//هم خود را از سبد اقتصاد جهانی افزایش دهد.

امینی افزود: بر این اس//اس، بس//یاری از کشورهای دنی//ا در آغاز کار متوج//ه این موضوع ش//دند که اگر در اجرای سیاس//تهای اقتصادی امریکا نقشی به نفع این کشور داش//ته باشند، مش//خص نیست که طعمه بعدی آنها نباش//ند. بر این مبنا، امریکا از همان ابتدا با موضعگیریهای غیرهمسو از طرف بسیاری از کشورها روبهرو ش//د و این موضوع کمک کرد تا ایران در تقابل با این تحریمها تنها نباشد.

این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه عالوهبر اینها ای//ران نیز همپیمانانی دارد، توضیح داد: نباید فراموش کنیم که اروپا اکنون با ایران همسو است. هر چند این احتمال میرود که همس//ویی اروپا با ایران موقت باشد اما به هر حال امروز اروپا به ایران نزدیکتر اس//ت تا به امریکا و از این موقعیت باید بیشترین استفاده را برد.

عقبنش/ینی امری/کا نتیج/ه رفت/ار جهانی ‹ ایران

پس از اینکه ایران موفق شد دنیا را متقاعد کند که از صنایع و انرژی هستهای استفادهای صلحآمیز دارد، نگاه بسیاری از کشورها به ایران تغییر کرد و تالش کردند تا روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران افزایش دهند. در این بین طبیعی اس//ت که به دلیل دسترسی ایران ب//ه نفت و گاز در دنیا رواب//ط حوزه نفت و گاز بیش از باقی حوزههای اقتصادی گسترش یابد. اکنون با توجه به اینکه بس//یاری از کارشناس//ان ترامپ را یک «خطر جهان//ی» میدانند برخی از کش//ورها اعالم کردند که روابط نفتی خود را با ایران ادامه میدهند. این موضوع منجر به عقبنش//ینی امریکا در برخی سیاس//تهای تحریمی علیه ایران شد.

ب//ه گزارش ش//انا به نق//ل از بلومب//رگ، منابع آگاه گ//زارش دادند ک//ه دولت امریکا در پی همراه نش//دن دیگر کشورها و شکس//ت سیاستهای تحریمی خود، تصمیم به مس//تثنا کردن ۸ کشور از تحریمهای نفتی علیه ایران گرفته است.

ژاپن، هند، کرهجنوبی و چین در میان این کش//ورها هس//تند اما از ۴ کشور دیگر در این گزارش نامی برده نشده است. در عین حال اسپانیا، ایتالیا، یونان و ترکیه ۴ کشور دیگری هستند که از آنها به عنوان کشورهای دریافتکنن//ده معافیت از امریکا برای خرید نفت ایران نام برده میشود.

ب//ر مبنای قان//ون دفاع ملی ،NDAA کش//ورهای واردکننده نفت ایران باید هر ۶ ماه یکبار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ۰۹۳۱ در دولت باراک اوباما اجرایی شد و وزارت خزانهداری امریکا در گزارشهای ۶ ماه//ه با بررس//ی میزان واردات نفت ایران از س//وی کش//ورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون یادش//ده اجازه ادامه واردات در ۶ ماه بعد را به آن کشور میداد.

دونالد ترامپ، رئیسجمه//وری امریکا تالش کرد با بازگردان//دن تحریمهای یکجانبه علیه ایران، بهویژه در ح//وزه نفت و بانک به یکباره فروش نفت برای ایران را به صفر برس//اند اما این اقدام با واکنش تند کشورهای خریدار نفت از یک طرف و مش//کالت فنی و سیاس//ی در می//ان کش//ورهای تولید و صادرکنن//ده نفت برای جایگزینی ایران و نرخ نفت در بازار جهانی روبهرو شد. حتی عربس//تان سعودی از مش//تریان و دوستان ویژه ترامپ هم نتوانست برای جایگزینی نفت ایران با وجود درخواست ترامپ از آن اقدامی انجام دهد.

از ای//ن رو، دول//ت امریکا مجبور به عقبنش//ینی از درخواستش شد که بیشتر به آمال و آرزو شبیه بود. به عبارتی، بازار نفت مقابل امریکا و همپیمانانش ایستاد و یک بار دیگر ثابت شد که ایران عالوهبر نقش و نفوذش در منطقه و جهان، بازیگری مهم در حوزه کش//ورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت در دنیاست و به راحتی قابل حذف نیست.

ترامپ از قدرت جهانی خود تصویر واقعی نداشت و این توهم باعث شد همزمان با تصویب تحریمهای ظالمانه علیه ایران با چین نیز وارد جنگ تجاری شود

‹ امریکا پلیس خوبی نیست

محمدرضا مرتض//وی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تج//ارت ایران درباره تاثیر تحریمهای امریکا به گف//ت: امریکا هر کاری میتوانس//ت برای آس//یب به اقتصاد ای//ران انجام داد و این تم//ام تالش چند ماهه امریکا است. هر چند که این تحریمها بیتاثیر نبود اما امریکا هرگز به آنچه تصور میکرد، دست نیافت.

مرتضوی با اش//اره به اینکه امریکا چندین دهه خود را پلی//س دنیا فرض میکرد، اف//زود: با روی کار آمدن ترامپ، دنیا متوجه ش//د ک//ه امریکا پلیس خوبی برای اقتصاد جهانی نیس//ت و نباید با این کشور همراه شود. بر این اساس، امروز دیده میشود که ۸ کشور به دنبال ادام//ه واردات نف//ت از ایران هس//تند. در این بین، نام کشورهایی دیده میشود که عمده واردات نفت از طرف آنها اس//ت. وی توضیح داد: در جریان روابط اقتصادی ای//ران با دنیا قرار ش//د صندوقی ایجاد ش//ود که ایران درآمد ناشی از صادرات نفت را به آن صندوق واریز کند تا بدون دخالت شبکه خزانهداری امریکا این سرمایه در قالب ارز، تجهیزات و دانش فنی وارد ایران ش//ود. این موضوع کمک میکند تا تحریمهای شبکه خزانهداری امریکا نیز بیتاثیر شود.

محمدرضا مرتضوی با روی کار آمدن ترامپ، دنیا متوجه شد که امریکا پلیس خوبی برای اقتصاد جهانی نیست و نباید با این کشور همراه شود. بر این اساس، امروز دیده میشود که ۸ کشور به دنبال ادامه واردات نفت از ایران هستند

سالم امینی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.