چند شرکت پتروشیمی در راه بورس

SMTnewspaper - - صنعت -

مدی//ر پذیرش ش//رکت بورس اوراق بهادار ته//ران گفت: در پاییز سال جاری چند شرکت پتروشیمی در بورس عرضه اولیه میشوند.

اسماعیل درگاهی در پاسخ به اینکه عرضه اولیه شرکتهای آماده از جمله تعدادی از پتروشیمیها چه زمانی است، به ایلنا گفت: زمان دقیق عرضه این ش//رکتها هنوز مش//خص نشده اس//ت چراکه برخی از ش//رکتها مش//کالت زیادی در زمینه گزارش//گری دارند اما میتوانیم بگوییم در پاییز این شرکتها عرضه خواهند شد.

به گفته وی، از جمله این ش//رکتها پتروشیمی نوری، بندر امام (ره) و آریاساس//ول هس//تند. حضور این پتروشیمیها در بورس قطعی اس//ت چراکه خود شرکتها دنبال بورسی شدن هستند.

مدیر پذیرش ش//رکت بورس اوراق بهادار تهران درباره اینکه چق//در به تاخی//ر افتادن عرضهه//ای اولیه در ش//رکت بورس بس//تگی به خواس//ته س//هامدار عمده دارد و آیا شرایط خاص اقتص//ادی در ۷ ماه اخیر باعث ش//ده س//هامداران عمده برای تامی//ن مالی از طریق بورس مردد ش//وند؟ اظه//ار کرد: تمایل سهامداران عمده کمتر نشده است. علت بیشتر تاخیرها مربوط به مشکالتی است که شرکتها در گزارشدهی دارند.

وی افزود: البته نه اینکه اگر چالش اقتصادی بیش//تر ش//ود مش//کالت آنها هم برای عرضه اولیه بیش//تر میشود ولی این موضوعها تاثیرگذار اس//ت. بورس همیشه سعی کرده عرضهها را بهموقع انجام دهد اما مش//کالتی ه//م وجود دارد؛ به عنوان نمونه، ش//رکت کشت و دام پارس که بهتازگی در بورس تهران عرضه اولیه شد، اردیبهشت سال گذشته برای پذیرش و عرضه به بورس آمده بود.

مدیر پذیرش ش//رکت بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به اینکه از سال گذشته که قرار شد شرکتها به جای پیشبینی س//ود گزارش تفس//یری دهند، آی//ا ش//رایط گزارشدهی آنها بهتر شده است؟ گفت: س//ودمندی گزارش تفسیری را باید از سرمایهگذارها بپرسیم چراکه این گزارشها قرار است خوراکی برای تصمیمگیری آنها باش//د اما بای//د بگویم این گزارشهای تفس//یری جزو گیرهای شرکتها نیس//ت. بیشتر بحثها روی گزارشهای عملکرد ش//رکتها از جمله گزارشهای ۳ ماه، ۶ ماه و ۹ ماه است.

در ماهه//ای گذش//ته چن//د ش//رکت در ح//وزه محصوالت ش//یمیایی و پتروش//یمی خواهان تامین مال//ی از طریق بازار سهام شدهاند. بیشتر این شرکتها قرار است حدود ۰۱ درصد از س//هام خ//ود را در ب//ورس اوراق بهادار ته//ران عرضه اولیه کنند.

تعدادی از آنها مدارک خود را به بورس تهران تحویل دادهاند و اگر مش//کلی در گزارشدهی و افشای بهموقع اطالعاتشان نباشد آنها به زودی عرضه اولیه میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.