هدفگذاری برای افزایش سهم معدن در اقتصاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گشایش رسمی ایران کانمین ۸۱۰۲ اعالم کرد

SMTnewspaper - - معدن -

محبوب/ه ناطق- در دومین روز برگزاری نمایش//گاه ایران کانمی//ن ۸۱۰۲ ، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایش//گاه حضور یافت و از غرفههای ۰۶۱ شرکت داخلی و ۵۳ ش//رکت خارج//ی بازدی//د ک//رد. او در آیین گش//ایش رس//می این نمایش//گاه همچنین با اش//اره به نشس//تهایی که ب//ا بخش خصوصی در هفتههای اخی//ر در تهران و تبریز داش//ته، گفت: حضور در جمع بخ//ش خصوصی و همفکری با آنها، اجرای برنامهها با ش//رکتهای دانشبنیان، حضور در جم//ع صادرکنندگان و فعاالن مع//دن و صنایع معدنی، جزو اولویته//ای کاری اعالمی من اس//ت. معتق//دم جهتگیری وزارتخانه باید همین باش//د. وی اف//زود: این یک توفیق الهی است که در جهت همین اولویتها جلو برویم.

وی با تاکید بر اینکه سهم یک درصدی معدن به طور قطع درس//ت نیست، گفت: با احتس//اب سهم صنایع معدنی، سهم بخ//ش معدن در جیدیپی به مراتب بیش//تر اس//ت. وی در بخش دیگری از سخنانش درباره نقشه راه معدن نیز گفت: به تازگی نقش//ه راه معدن را آقای دکتر اسماعیلی ابالغ کردهاند ک//ه از معدود مواردی بود که همه ذینفع//ان روی آن اتفاق نظر داش//تند؛ از جمله مجلس شورای اسالمی، دولت و بخش خصوصی و همه ما که با هزاران نفر-س//اعت کار در جلسات آن حضور داشتیم.

‹ نقشه راه را اجرایی میکنیم

رحمان//ی ادام//ه داد: اگر بخواهم فقط ی//ک جمله بگویم و ادامه س//خن ندهم، ترجیح میدهم فقط بگویم ما نقش//ه راه مع//دن را اجرایی خواهیم کرد. این نقش//ه ب//ا مختصاتی که دارد نباید فقط روی س//ایت گذاشته ش//ود بلکه الزم است با بخش خصوصی در میان بگذاریم تا همه پای کار بیایند. یک ضربالمث//ل خارجی میگوید اگ//ر نمیدانی کجا میخواهی بروی هر جایی میخواهی برو. این در حالی است که با نقشه راه ما میدانیم کجا میخواهیم برویم.

رحمانی با اش//اره به منابع مالی ای//ن بخش گفت: گاهی با برنامه و نقش//ه میخواهیم طرح//ی را اجرا کنیم اما با بودجه ک//م، بودجه و منابع س//ال بعد، آن را کام//ل میکنیم. وقتی برنام//های ب//رای اج//رای یک پل//ن نداریم ناچار ب//ه تخریب و هزینهک//رد منابع بیش//تر ب//رای اصالح آن هس//تیم. البته درحالحاضر نمیتوانیم بگوییم منابع کم یا زیاد اس//ت و این یک امر نسبی است که بستگی به نحوه اجرا دارد.

وی ادام//ه داد: ام//روز در ای//ن نمایش//گاه در جم//ع شرکتکنندگان آن اعم از معادن بزرگ و کوچک، شرکتهای دانشبنی//ان و تولیدکنندگان ماش//ینآالت معدنی داخلی و خارجی و در آستانه تحریمهای ۳۱ آبان، نوید میدهم که راه مقابله با تحریمهای ظالمانه این است که به درستی تشخیص دهیم معدن از ظرفیتهایی است که میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد و پیشران باشد.

وی با تقدیر از برگزارکنندگان این نمایشگاه گفت: دولت از این پس نقش کاتالیزور و تسهیلکننده فضای کسب و کار را خواهد داشت و مردم، کار اصلی را باید انجام دهند.

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت گفت: بدون تردید صحبت از اقتصاد بدون معدن کاری بیهوده اس//ت. نخستین کار پایهای ما توسعه اکتشاف و تکمیل اطالعات پایه است، اگرچه آمارها نش//ان میدهد در س//الهای اخیر اقدام//ات خوبی در بخش اکتش//اف انجام ش//ده و در برخی از حوزهه//ا مثل ژئوفیزیک هوایی در ۵ س//ال گذشته به اندازه کل اکتشافات گذشته کار انجام شده است.

‹ تاکید بر انجام اکتشافات عمیق

رحمان//ی افزود: یکی از کارهایی ک//ه دولت باید انجام دهد پوش//ش ریسک اکتشافات است. کار خوبی که آقای سرقینی ش//روع کردند، پهنهبندی اکتشافات اس//ت که تا کنون ۰۳۱ پهنه را مش//خص کردهاند و ۳۰۱ م//ورد از آن پهنهها واگذار شده اس//ت. از این مقدار نیز حدود ۰۰۴ محدوده امیدبخش معرفی ش//ده است. با این حال یکی از کارهایی که باید انجام ش//ود، کار روی معادن مگاس//ایز یا بزرگمقیاس اس//ت. در دهههای اخیر روی این موضوع کار چندانی نشد اما امیدوارم با اطالعاتی که دوستان دادند از بین این چند محدوده، چند معدن بزرگ مانند گلگهر و مس داشته باشیم.

وی با اش//اره به اینکه بیش//تر اکتشافات ما تاکنون سطحی ب//وده، ادام//ه داد: این در حالی اس//ت که کش//ورهای بزرگ به س//مت معادن عمیق رفتند. در همین راس//تا به س//ازمان زمینشناس//ی و ایمی//درو ماموریت خواه//م داد که توجه به معادن عمیق را جدی بگیرند. منابع مالی هم با اقدامات خوبی از طرف مجلس شورای اسالمی تعریف شده است.

رحمانی افزود: آقای س//رقینی میگویند س//الی ۰۰۳ هزار کیلومت//ر خطی ژئوفیزیک باید در برنامههایمان بگذاریم و از وضع فعلی باید بسیار فاصله بگیریم.

به گفته رحمانی، سامانه کاداستر کامل شده است و این هم در راس//تای یکی از جهتگیریهای ما یعنی شفافیت است. مردم میخواهند که مبارزه با فس//اد یک//ی از اولویتهای ما باشد. س//امانههایمان را باید کامل کنیم تا از رانت اطالعاتی جلوگیری کنیم که خوش//بختانه این ظرفیت در معدن ایجاد شده است.

‹ حضور تشکلها در تصمیمگیریها

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش گفت: نکته دیگ//ر درباره اقدامات دیگر من در این بخش این اس//ت که بدون مش//ورت با بخش خصوصی تصمیمی گرفته نش//ود. نظام مهندس//ی معدن و تش//کلهای ما اقداماتی که قاب//ل واگذاری اس//ت را باید واگ//ذار کنند. هر کج//ا کار به مردم واگذار ش//ده است ما ضرر نکردیم. رحمانی درباره حوزه بهرهبرداری با اش//اره به ۲ اقدام مورد نیاز در این بخش گفت: یک اصل، فعالس//ازی معادن کوچک است که ضمن توجه به تمام جغرافیای کش//ور، جزو برنامههای اصلی وزارتخانه است. با توج//ه به اینکه معادن در نقاط محروم ق//رار دارند، معادن کوچک را جزو برنامهه//ای ویژه وزارتخانه قرار دادیم و منابع خوبی هم برایش در نظر گرفته ش//ده است. وی با بیان اینکه ارتقای س//هم بخش معدن در ادامه دول//ت دوازدهم از دیگر برنامهه//ای وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت، گفت: اگر سهم معدن را همان ۲.۱ در نظر بگیریم باید آن را تا ۴.۱ ارتقا دهیم. وی افزود: تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساس//ی مانند فوالد، آلومینیوم و م//س را به عنوان یکی دیگر از برنامههای وزارتخانه مورد نظر قرار خواهیم داد.

‹ صادرات توجیه دارد

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به اینکه صادرات در ش//رایط فعلی کشور، توجیه اقتصادی دارد و ج//زو اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت، اظهار کرد: برنامههای مختلفی ش//امل نوسازی صنایع و حمایتهای مالی برای بخش معدن در نظر گرفته ش//ده ک//ه باعث جهش در حوزه صادرات م//واد معدنی خواهد شد.

رحمان//ی همچنین با تاکید بر اینکه اس//تراتژی مقابله ب//ا تحریمه//ا در بخ//ش معدن، بیش//ترین اس//تفاده از ظرفیتهای معدنی است، گفت: نمایشگاه امسال نسبت به سالهای گذشته پررونقتر و جدیتر بود و در آن اثری از تحریمه//ا حس نکردم. وزی//ر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تجهیزاتی که در داخل تولید میشوند، نباید از کش//ورهای دیگر تامین ش//وند اما در م//واردی برای نوسازی معادن، نیاز به تجهیزاتی است که مشابه داخلی آن وجود ندارد.

‹ انتظارات از رحمانی

رئیس س//ازمان نظام مهندسی معدن کشور نیز در این آیی//ن ضمن تبریک به رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفت: آقای رحمانی، فردی است که هم مجلس و هم بخش صنعت و معدن را خوب میشناس//د. او فردی جوان با انگیزه و تدبیر اس//ت و این اطمینان را میدهم ک//ه تحوالت عمیق و ج//دی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور رخ خواهد داد. داریوش اسماعیلی در ادامه س//خنانش افزود: انتظار ما به عنوان رئیس نظام مهندس//ی معدن و همچنین رئیس کمیس//یون مجلس شورای اس//المی، این است که دس//تور اجرای نقشه راه مع//دن و صنایع معدن//ی را صادر کنند. برای نخس//تین بار در کش//ور نقشه راهی تنظیم ش//ده که تمام موارد را نکته به نکته مش//خص کرده و راهکار آن را دیده اس//ت. خوشبختانه آقای رحمانی به عنوان پیشنهاددهنده نقشه راه معدن در تمام جلسات از ابتدا تا انتها حضور داشتند. همچنین آنچه در برنامههای خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کردند، برنامههای این نقشه راه بود. من با اطمینان میگویم که با اجرای این نقشه راه انقالبی در بخش معدن و صنایع معدنی رخ خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.