فرصت‌های‌سرمایه‌گذاری‌معدنی‌در‌عراق

SMTnewspaper - - معدن -

حمید حس//ینی، دبیر اتاق ایران و عراق، درباره فرصتهای س//رمایهگذاری در ب//ازار ع//راق، عن//وان ک//رد: فرصته//ای س//رمایهگذاری مناس//بی در عراق وجود دارد ک//ه باید از آن نهایت اس//تفاده را برد. به گزارش روزگار معدن، حس//ینی در ادامه تاکید کرد: بزرگترین مزیت اقتصادی ایران، نفت و گاز اس//ت و در این زمینه هیچ مش//کلی وجود ندارد. پس از آن، صنعت پتروش//یمی، فوالد، حملونق//ل و در نهایت تجارت و گردش//گری درمانی، مزیته//ای ایران برای س//رمایهگذاری بهش//مار میروند. وی در ادامه خاطرنش//ان کرد: ما میتوانیم بخش//ی از ظرفیتهای خ//ود را در بازار عراق ب//ه کار بگیریم چراکه این کش//ور برنامههای وس//یعی در زمینه بازسازی در نظ//ر گرفت//ه و قص//د دارد ۰۰۳ میلیارد دالر برای بازس//ازی س//رمایهگذاری کند که از این میزان ۰۴ میلیارد دالر به ایجاد مسکن اختصاص خواهد یافت چراکه قرار است سالی ۵۲ هزار واحد مسکونی در این کشور ساخته شود.

دبی//ر ات//اق ای//ران و ع//راق با اش//اره ب//ه این موض//وع که زیرس//اختهای عراق به ش//دت در جنگ از بین رفته اس//ت، عنوان کرد: بازار عراق میتواند فرصت مناس//بی برای صادرات محص//والت فلزی و آهنی باش//د چراکه این کش//ور عالوه بر ساختوس//از به فکر صنعتی شدن اس//ت اما واحدهای تولید فوالدی در آن وجود ندارد.

درحالحاضر در کردستان عراق چند واحد فوالدی مشغول به کار اس//ت که حدود ‪.۱ ۵‬ میلیون تن میلگرد تولید میکند. فقط یک واحد آهن اس//فنجی در بصره وج//ود دارد و به این دلیل که آب و گاز کافی در این کش//ور وجود ندارد در صورت ایج//اد واحدهای فوالدی، امکان رقابت با کش//ور ما را نخواهد داشت. بنابراین نمیتوانیم نگران تولید محصوالت فوالدی در داخل عراق در آینده باشیم.

باید بتوانیم بازار این کش//ور را به ویژه در زمینه محصوالت فوالدی در دست بگیریم.

حس//ینی در ادامه خاطرنش//ان کرد: برای بازس//ازی عراق، طرحهای مختلفی در دس//ت تهیه اس//ت و قوانین مربوط به سرمایهگذاری، مالیات ...و در قالب یک کتابچه منتشر میشود که پروژههای بازس//ازی و صنعتی ش//دن ع//راق در آن عنوان خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنش//ان کرد: پیشنهاد میشود کسانی که قصد س//رمایهگذاری در عراق را دارند، در نمایش//گاههای این کشور شرکت کنند.

وی ادامه داد: البته عراقیها درحالحاضر به دنبال ضایعات بوده و در این زمینه به شدت فعال هستند و ضایعات آهنی را به میلگرد تبدیل میکنند. حسینی در ادامه یادآور شد: اکنون عراق پروژههای سرمایهگذاری بسیاری دارد و برای شرکتهای مهندس//ی و ب//ازار مصال//ح س//اختمانی، ب//ازار خوب//ی ایجاد میکند.

وی ادامه داد: ایران ساالنه بیش از یک میلیارد دالر صادرات مصالح ساختمانی به عراق دارد که اگر دیگر کشورهای منطقه وارد این موضوع ش//وند به ضرر ما خواهد بود زیرا بازار منطقه را از دست میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.