مشکل حملونقل بینالمللی

SMTnewspaper - - تجارت -

اوضاع کس//بوکار ش//رکتهای حملونقل بینالملل//ی، این روزها خوب نیس//ت و تعداد زی//ادی از بنگاهه//ای این حوزه، ب//رای مدتی نامش//خص چ//راغ واحد کس//بوکار خ//ود را خام//وش کردهان//د و آنهایی نیز ک//ه ماندهاند، کسبوکارش//ان ب//ه کمتری//ن می//زان ممکن رسیده است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، دبی//ر انجم//ن صنفی ش//رکتهای حملونقل بینالملل//ی ایران ب//ا بیان اینک//ه در چند ماه گذش//ته، بس//یاری از ش//رکتهای این حوزه بهدلیل کاهش صادرات و واردات کش//ور و نیز مشکالت ناش//ی از نوسانهای و تخصیصهای محدود ارز، به تعطیلی کش//یده ش//ده، اظهار کرد: در شرایط کنونی، شرکتهای حملونقل بینالملل//ی از انجام نقل و انتقاالت پولی عاجز هس//تند و ب//رای جابهجایی پ//ول این بخش صرافی یا موسس//ه مالی معتبری، وجود ندارد. محمد عطرچیان، افزود: شرایط بهگونهای شده که حت//ی ارز مورد نیاز برای خروج از کش//ور به رانندگان شرکتهای حملونقل بینالمللی تعلق نمیگیرد و رانندگان مجبور هستند ارز را از ک//ف خیابان و خارج از نظام بانکی و صرافی کشور، تامین کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.