جزئیات‌افزایش‌وام‌مسکن‌پردیس

SMTnewspaper - - مسکن و شهرسازی -

مدیرعامل شرکت عمران ش//هرهای جدید گفت: پیش//نهاد وام ۵ میلی//ون تومانی برای مس//کن مهر پردیس ش//امل واحدهای افتتاحی و فروش اقساطی نمیشود و ویژه فاز ۸ خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حبیباهلل طاهرخانی اظهار کرد: پیشنهاد افزایش ۵ میلیون تومانی تسهیالت مسکن مهر برای ش//هر جدید پردیس شامل واحدهایی که به بهرهبرداری رسیدهاند یا کسانی که سند تکبرگی گرفته و دفترچه قسط دریافت کردهاند، نمیشود.

طاهرخان//ی اف//زود: ای//ن پیش//نهاد ب//رای تع//داد کمی از واحدهای بزرگ متراژ که بیشتر در فاز ۸ قرار دارند ارائه شده است.

موض//وع مهم دیگر این اس//ت که این افزای//ش وام هنوز در مرحله پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی است و باتوجه به پایین بودن نرخ س//ود آن، طبیعی اس//ت ک//ه نظام بانکی تمای//ل چندانی به پرداخت آن ندارد و ت//ا تصویب نهایی، راه زیادی پیش رو است.

مع//اون وزیر راه و شهرس//ازی افزود: الزم اس//ت متقاضیان بدانن//د پیش//نهاد افزایش تس//هیالت، فقط با هدف تقوی//ت آورده آنها ارائه ش//ده و در ص//ورت تحقق میتواند کمک خوبی به آنها باشد.

وی ادام//ه داد: البت//ه فهرس//ت پروژههایی که به دالیل//ی مانند باال بودن هزینههای س//اخت و پایین بودن رق//م آورده متقاضیان، ممکن اس//ت ش//امل افزایش تسهیالت شوند هنوز احصا نشده است. مدیرعامل ش//رکت عمران ش//هرهای جدید بی//ان کرد: اگر افزایش ۵ میلیون تومانی تسهیالت محقق شود آورده کسانی که باالت//ر از رقم موردنظر پرداخت کردهاند بازگردانده خواهد شد.

طاهرخانی با تاکید بر اینکه پیش//نهاد افزایش وام مس//کن پردیس هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و نهایی نشده، اضافه کرد: در حال حاضر قرار اس//ت کارگروهی فهرست پروژههایی را که نیاز به تامین مالی دارند احصا کند که در این بررس//ی، نکات بیان شده درباره واحدهایی که به بهرهبرداری رسیدهاند یا دارای س//ند تکبرگی یا فروش اقس//اطی که مش//مول این تسهیالت نمیشوند، مدنظر قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.