‹رتبه‹بندی‹نمایندگان‹بیمه‹دانا ‹با‹شیو‹هنامه‹جدید

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

قائممقام مدیرعامل بیمه دانا، رتبهبندی نمایندگان بر اس//اس الگو و ش//یوه جدید را مورد تاکید قرار داد و نقش ش//بکه فروش را در توانمندی ش//رکتهای بیمه بس//یار مهم قلمداد کرد. به گزارش روابطعمومی بیمه دانا، حسین حسینی، در نشست هماندیشی با رئیسان انجمنهای صنفی نمایندگان استانی و کانون کشوری با اشاره به نقش و اهمیت نمایندگان و اعضای شبکه فروش در رشد و پیشرفت شرکت گفت: حدود ۰۹ درصد فروش محصوالت بیمهای از سوی نمایندگان انجام میشود. از این رو، نمیتوان بین آنها با سایر بخشهای شرکت تفاوت قائل شد زیرا بخش زیادی از تولید پرتفو ناشی از زحمات نمایندگان اس//ت. وی با تاکید بر اینکه انجمنهای صنفی اتاق فکر ش//عب هس//تند، صداقت، شناسایی بازار و بیمهگذار، دانش فنی و توانمندی را از ویژگیهای مهم رئیسان شعب و نمایندگیها عنوان کرد و افزود: به منظور شتاب در حل مشکالت و بهبود روند امور، مقرر شده فرآیند مجوزها برای نمایندگان و شبکه فروش آسانتر اجرا شده و رتبهبندی آنها نیز با شیوهنامه جدید تهیه و ابالغ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.