شریعتمداری فعالیت خود را از مشهد آغاز کرد

SMTnewspaper - - استا‌نها -

محمد شریعتمداری فعالیت خود را به عنوان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سفر به مشهد و زیارت بارگاه منور امام رضا (ع) آغاز کرد. به گزارش برنا، محمد شریعتمداری پس از ورود به مشهد نشستی داخلی بدون حضور خبرنگاران با اس//تاندار خراسان رضوی و مدیران کل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این استان پیرامون بحثهای مربوط به اش//تغال برگ//زار کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشس//ت ش//ورای گفتوگ//وی دولت و بخش خصوصی خراس//ان رضوی نیز شرکت و در ادامه این سفر از یک واحد بستهبندی زعفران در مشهد بازدید کرد. محمد ش//ریعتمداری در جری//ان ای//ن بازدید در جمع خبرنگاران گفت: امیدواریم در نخستین فرصت ممکن در حوزه تامین نیازهای کارمندان، تامین سبد معیشتی در ارتباط با بخش مربوط به تامین اجتماعی با اولویت افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، س//ازمان بهزیس//تی، افرادی که در نوبت پیوس//تن به این نهادها هس//تند و خانوارهای با درآمد کمتر از ۰۳ میلیون ریال در ماه اقدام شود. وی ادامه داد: سبد معیشتی برای کارمن//دان دولت و بازنشس//تگان پیش از آمدن من به وزارت تعاون در س//ازمان برنامه و بودجه به تصویب رس//یده و در قالب تقس//یم کار بین وزارتخانهه//ای تعاون، س//ازمان برنامه و بودجه و اقتص//ادی و دارای//ی برای کارمن//دان دولت، مس//تمریبگیران و افراد زیر پوش//ش نهادهای حمایت//ی یا در نوبت حضور در این نهادها دنبال میش//ود. وی همچنین به طرحهای اشتغالزایی نوین اش//اره و بیان کرد: تامین مالی هوش//مند برای فعالیتهای کشاورزی و آموزش کشاورزان، تجمیع توانایی کشاورزان خرد در سراسر کشور و دسترس//ی بهتر آنان به بازار جزو هدفهای مهم حمایتی و اش//تغالزایی این وزارتخانه است. وی در ادام//ه گفت: واحد صنعتی مورد بازدید امروز صاحب برند جهانی اس//ت و یکی از ۰۱ واحدی اس//ت که با اس//تفاده از همین روش تامین مالی م//ورد حمایت قرار گرفته و این طرح به ش//کل آزمایش//ی برای ایجاد و تثبیت اش//تغال در این واحدها اجرا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.