آیا‌ترامپ‌نـاکام‌می‌ماند؟

معضالت‌تحریم‌نفتی‌ایران‌برای‌امریکا

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

همزمللان با آغاز مرحله دوم سیاسللتهای تحریمی امریللکا علیه ایران، بین مسللئوالن دولت امریکا درباره شللدت اجرای این تحریمها اختافنظللر وجود دارد. نگرانی مسللئوالن در زمینه مناسبات امریکا با متحدان اروپایی است.

امللروز ۳۱ آبللان (۴ نوامبر)، یعنی آغللاز دور جدید تحریمهای ایران است. این در حالی است که رسانهها از شدتگیری اختافنظر بین مسئوالن امریکا درباره دامنه تحریمهای ایران خبر میدهند.

به گزارش دویچلله وله خبر مربوط بلله اختافنظر بیللن جان بولتون، مشللاور امنیت ملی کاخ سللفید، و اسللتیون منوچین، وزیر خزانللهداری امریکا، چند روز پیش در رسللانههای امریکا منتشللر شللده بود. اکنون براسللاس گزارشللی که «والاسللتریت ژورنال» منتشر کرده، مشخص شده است موضوع بر سر نگرانی امریکا از شللکافی است که میتواند در مناسبات این کشور با کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی دهد.

رویترز چهارشنبه ۹ آبان (۱۳ اکتبر) به اختافنظر مسئوالن امریکا بر سر تحریمهای مالی ایران و ارتباط سامانه مالی این کشور با سوئیفت پرداخته است.

تحریمهای امریکا علیه ایللران بهموازات تحریمهای نفتی، هدف قطع رابطه بانکی ایران با شریانهای مالی بینالمللی را دنبال میکند. اخراج ایران از شبکه مالی «سوئیفت» در دور گذشته تحریمهای ایران، یعنی در فاصللله زمانی ۲۱۰۲ تللا ‪(۱۹۳۱ ۶۱۰۲‬ تا ۵۹۳۱) نیز اتفللاق افتاده بود اما به باور کارشناسللان اینبار اوضاع تغییر کرده است.

وزیللر خزانهداری امریکا و کسللانی که با تحریمهای شللدید امریللکا علیلله ایللران مخالفانللد ۲ دلیللل را برمیشللمارند: یکللی اینکه اروپا برخاف دور پیشللین تحریمهللای ایللران باسیاسللت امریکا در ایللن زمینه همراهللی نمیکنللد. در آن هنللگام اعضللای دائمللی شللورای امنیت و آلمان در پیشللبرد تحریمها همصدا بودنللد. حالآنکه اینبار اتحادیه اروپا، چین و روسللیه آشکارا باسیاست تحریمهای حداکثری امریکا همراهی نمیکنند.

منوچین ازاینرو بر این باور اسللت که کاهش سطح تحریمهللا شللاید بتواند همراهی اروپللا را نیز به همراه داشته باشد و دنبال کردن سیاست حداکثری تحریمها میتواند امریکا را در پیشبرد این سیاست منزوی کند.

دلیللل دومی که مخالفان تحریمهللای حداکثری به آن اشللاره دارند، متوجه قطع رابطه ایران با سللوئیفت است. به باور آنها راهکاری که اروپا برای ممکن ساختن مناسللبات مالی با ایران درنظر گرفته اسللت، میتواند منجر به شکلگیری یک مسیر ارتباطات مالی مستقل اروپایی شود.

به باور آنها این سیاست نهتنها از اهمیت «سوئیفت» میکاهد، بلکه منجر به آن میشود که کشورهای دیگر به دنبللال جایگزین کردن دالر با ارز دیگری و ازجمله با یورو باشند.

رویتللرز به نقل از یکللی از سللخنگویان وزارت امور خارجه فرانسلله گفته اسللت کلله «راهللکار مالی» که اروپا برای ممکن سللاختن تراکنشهللای مالی با ایران پیشبینللی کللرده اسللت، اهمیتی بیش از مناسللبات بازرگانللی بللا ایللران دارد و اروپا در صدد اسللت که با اسللتفاده از چنین شیوههایی از شرکتهای اروپایی در معامات بینالمللی بهطور درازمدت پشتیبانی کند.

جان بولتون، مشللاور امنیت ملی کاخ سللفید که از تحریمهای حداکثری ایران پشللتیبانی میکند، معتقد اسللت امریکا باید این سیاسللت را اجرا کند. به باور او، حتی قائل شللدن معافیت بللرای واردات نفت از ایران موضوعیت ندارد چون بسیاری از کشورها از هماکنون خرید نفللت خود از ایللران را متوقف کردهاند. اشللاره بولتون به قطع واردات نفت ایران از سوی شرکت ملی نفت چین اسللت. شللرکت ملی نفت چین اعام کرده است که در نوامبر هیچ سفارشی برای خرید نفت ایران نداده است.

در همیللن حال بلومبرگ با انتشللار این خبر جمعه ۱۱ آبان نوشللت نام ۳ کشللور کره جنوبی، هند و ژاپن کلله خریدار عمده نفت ایران بوده و از متحدان نزدیک امریکا به شللمار میروند، در سیاهه کشورهای معاف از تحریم نفتی ایران دیده میشوند. دور تازه تحریمهای پسللابرجامی امریکا علیه ایران قرار اسللت از امروز ۳۱ آبان به اجرا گذاشته شود.

روزنامه اکونومیک تایمز هند پنجشللنبه گذشللته به نقللل از یک منبع آگاه نوشللته بود که هنللد و امریکا بر سللر معافیت دولت دهلینو از تحریم نفتی ایران به توافق رسللیدهاند. به نوشته این روزنامه قرار شده است کلله هند واردات نفت خام خود از ایران را به یکسللوم میزان فعلی کاهش دهد.

به گللزارش یورونیوز هند دومیللن واردکننده بزرگ نفت خام ایران اسللت که تنها از سللال ۷۱۰۲ میادی (۶۹۳۱ خورشللیدی) تاکنون حدود ۲۲ میلیون بشکه نفت از ایران خریده اسللت. افزایش نرخ جهانی نفت و سقوط ارزش روپیه در ماههای اخیر سبب افزایش نرخ فرآوردههای نفتی در این کشور شده است.

بحللران افزایللش نللرخ نفللت و بنزیللن در هنللد به اعتراضها در این کشور نیز دامن زده است. درحالیکه نرخ پایه نفت برنت این روزها حدود بشللکهای ۵۷ دالر اسللت، نرخ نفللت در هند به حدود دوبرابللر این مقدار رسیده است.

گذشللته از این، هند برای خرید نفت ایران با مشکل دیگری نیز روبهرو اسللت که آن طریقه پرداخت است. مقامهللای دهلینو ترجیح میدهند بهای نفت ایران را بلله یورو یا روپیه پرداخت کننللد و این برای ایران هم بهتر است. به نوشته اکونومیک تایمز، ایران نیز ترجیح میدهد بللرای خرید برنج، دارو و سللایر اقام از هند، روپیه بپللردازد اما بههر روی تبادل این پولها تا زمان برداشللته شللدن تحریمها باید بهصورت سپردهگذاری انجام شود.

در همیللن حال برخی رسللانهها به نقل از یک منبع رسمی امریکایی که نامش فاش نشده گفتهاند که چین نیز ممکن است شامل این معافیت شود.

امریکا پیشازاین گفته بود هدف از دور تازه تحریمها در نوامبر رسللاندن صادرات نفت ایران به صفر اسللت. کشورهایی که مشتری اصلی نفت ایران هستند بعد از اعللام زمان تحریمها در تاش بودند تا بهنوعی خود را از این تصمیم دولت امریکا مستثنا کنند.

یللک مقللام چینی نیللز به رویتللرز گفته اسللت که مسللئوالن کشللورش در حال مذاکره بللا امریکا برای معافیللت از تحریم نفتللی ایران هسللتند و نتیجه این مذاکرات در روزهای آینده معلوم خواهد شد.

منابع خبری میگویند هنوز اطاعی از نام کشورهای دیگر مشللمول معافیت از تحریم نفتی ایران در دست نیسللت، اما ترکیلله نیز امیدوار به کسللب این معافیت است. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت کشورش هیچگونه نامه مکتوبی از طرف امریکا درباره معافیت از خرید نفت ایران دریافت نکرده است.

فاتح دونمللز ۱۱ آبان درباره معافیت آنکارا از تحریم نفتی ایران گفت: «برخی شنیدهها حاکی از این موضوع اسللت ولی مللا در این زمینلله اباغیه کتبللی دریافت نکردهایم.» دونمز در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه براسللاس اخبار، واشللنگتن با معافیت ۸کشور ازجمله ترکیه از تحریم خرید نفت ایران موافقت کرده، افزود: «هنوز اباغیه کتبی بهدسللت ما نرسللیده است امللا اخباری کلله به گوش میرسللد، حکایت از صحت این موضللوع دارد.» با همه امیدواری که برای معافیت کشللورهای خریدار نفت ایران وجود دارد، بسللیاری از کارشناسللان پیشبینللی میکنند که ایللن معافیتها موقت باشللند. امریکا ۰۸۱ روز به خریداران نفت ایران مهلت داده اسللت تللا خرید نفت خام از این کشللور را متوقللف کنند اما بلله بللاور تحلیلگللران معافیت تنها میتوانللد به معنی تمدید این مهلت باشللد. براسللاس برآورد گلدمن سللاکس، شللرکت امریکایللی فعال در خدمات مالللی و بانکی، صادرات نفت خام ایران که در میانه سال ۸۱۰۲ میادی (اوایل مرداد ۷۹۳۱) به ۵.۲ میلیون بشکه در روز رسللیده، در پایان همین سال تا ۵۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

اروپا برخالف دور پیشین تحریمهای ایران باسیاست امریکا در این زمینه همراهی نمیکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.