سوپر‌نفتکش‌ها‌برنده‌اصلی‌تحریم‌نفتی‌امریکا‌علیه‌ایران

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

در آسللتانه تحریللم نفتی ایران و به دلیل بللروز تغییر و تحوالت در نقلوانتقال نفت از خاورمیانه اجاره نفتکشها برای مسللیر خاورمیانه به چین در یک ماه گذشته حدود ۳ برابر شده است. تولید بیشتر نفت اوپک و سللفرهای دریایی طوالنیتر صاحبان کشللتیها را بهروزهای خوب بازگردانده است.

به گزارش بلومبرگ در یک ماه گذشللته اجاره یک سللوپرنفتکش برای مسللیر خاورمیانه خلیجفارس به چیللن روزی ۸۱ هزار دالر بود. ایللن مقللدار در هفته جاری به بیش از ۱۵ هزار دالر در روز رسللید که باالترین حد از ابتدای سال ۷۱۰۲ (از زمستان ۵۹۳۱) بوده است. دلیل این افزایش نرخ این است که با تقاضای زیاد چینیها و افزایش تولید اوپک و متحدانش به خاطر تحریمهای صادرات نفت ایران، بهشللدت از کشللتیهایی که ظرفیت حمل ۲ میلیون بشللکه نفت را در اقیانوس دارند استفاده میشود.

قبللل از آغللاز تحریمهللای امریکا علیه ایللران در ۴ نوامبللر، تولید کشللورهای منطقه خلیجفارس افزایش یافته اسللت. عربسللتان هفته گذشللته اعام کرد که «اوپک در حال تولید با باالترین ظرفیت خود اسللت». با صادرات فراوان امریکا به آسللیا و افزایش جریان صادرات به چین از افریقای غربی و برزیل، مالکان کشللتیها سود زیادی میبرند. پللدی راجللرز رئیس انتورپ، یک شللرکت اروپایللی مالک نفتکش در بلژیک گفت: بسللیاری از کسللانی که نفت خام ایران را در آخرین دور تحریمهللای ایران میبردند، اینبار این کار را نمیکنند. بااینکه تصور میشللد تقاضای نفت کم میشللود ولی همچنان باال اسللت و مهمتر اینکه کشللتیها مسافتهای طوالنیتری را طی میکنند. درحالیکه کاهللش تولیللد اوپللک و متحدانش در آغاز سللال گذشللته میادی، تلنگری برای غولهای نفتی بود ولی این بار بیشللتر بر دوش مالکان کشللتیها سنگینی میکرد که ناوگانی از کشتیهایشان برای حمل محمولههللای کمتللر رقابت میکردند. حاال به نظر میرسللد بازار آنها رونق گرفته است. تولیدکنندگان دوباره عرضه نفت را افزایش دادند و کشتیها شاهد مسافتهای بیشتر و تراکم بیشتری هستند. برای مثال سللفر یک سوپرنفتکش از ایران به کره جنوبی ۳ هفته طول میکشد، درحالیکه از اروپای شللمال شللرقی ۰۴ روز و از خلیج امریکا ۸ هفته اسللت. کرایه حمل بار با افزایللش تقاضا در خاورمیانه و افریقای غربی باال رفته است. به نظر میرسد با ثبت سفارش برای نوامبر این کرایهها بازهم باالتر بروند. به نظر میرسللد بازار با افزایش فصلی تولید اوپک، تحریمهای ایران و افزایش مسللیر حرکت کشتیها دشواریهایش را پشتسر گذاشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.