پرواز بادبادک و مسئولیت اجتماعی!

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

اشکانتقیپور، پژوهشگر و مـدرس دانشـگاه و فعال مسئولیتاجتماعی درحوزه کـودکان نیازمنـد: انج//ام مس//ئولیت اجتماعی و پای در راه «آس//ایش، سالمت و آموزش» ک//ودکان نیازمند س//رزمینمان نهادن مانند بادبادک به آس//مان فرس//تادن اس//ت. بعد از ظهر پاییزی، یک ساعتی بادبادک به آسمان پ//ر دادم و م//دام ب//ه همی//ن موضوع اندیشیدم. کودکان و نوجوانان نیازمند س//رزمینمان بدون تردید مانند همین بادبادک ظریف، سبکبار و رنگارنگاند. آم//اده و مس//تعد پ//ر کش//یدن و اوج گرفتن... تنها مس//ئولیت ناچیز اما مهم م//ا «هدای//ت آرام» مبتنی ب//ر خرد و تجربه و «هوایشان را داشتن» است... خوش حالی اس//ت ک//ه راهنمای اوج گرفتنشان باشیم با قدرت اما ب//ا ظراف//ت و نادیدنی، همانند نخ محکم اما باریک بادبادک. آنگونه باش//یم تا هنگام//ی ک//ه فرزندانمان در جایج//ای م//رز پرگهر اوج گرفتن//د هم//واره م//ا را ببینن//د ک//ه «مهربانان//ه» از پایین نظارهگر باالنش//ین بودنشان و بالفعل ش//دن ظرفیت پروازشان هستیم، لذت میبریم و مستحکم دمی چشم از موفق بودنشان، بادهای مخالف زندگیشان و نگرانیهایشان برنمیداریم اما فرصت پرواز آزادانه و رقص در باد و جوالن در آس//مان را با تمام وجود در اختیارشان میگذاری//م. این بادبادکهای رنگارنگ روزی میهنم//ان را بر اوج آس//مانها مینش//انند و ما را با خود به باالی ابرها میبرند؛ اگر هوای هم را داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.