برگزاری هفتمین جشنواره «هزار و یکشب»

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

هفتمی//ن جش//نواره جای//زه ادب//ی «هزارویک ش//ب» با حضور نویسندگان افغانس//تانی و ایرانی، در ته//ران برگزار میشود.بهگزارش ،سیدمحمود حس//ینی، داس//تاننویس افغانستانی و بنیانگذار این جشنواره گفت: هفتمین جش//نواره جایزه ادبی هزارویک ش//ب با ه//دف ارتق//ای کیفیت نویس//ندگی و داستاننویس//ی جوان//ان افغانس//تان با ن//گاه ویژه و عمیقتری ب//ه ادبیات و نویسندگان افغانستان، با موضوع آزاد در تهران برگزار میشود. او افزود: هفتمین جش//نواره با گرامیداش//ت و قدردانی از جایگاه علمی و ادبی پیشکس//وت عرصه ادبیات داستانی افغانستان، محمدجواد خ//اوری در بهمن (دل//و) ۷۹۳1 همراه خواه//د بود. مهلت ارس//ال آثار تا پایان آذر (قوس) ۷۹۳1 در نظر گرفته ش//ده اس//ت. نفرات اول تا سوم این جشنواره در آیین پایانی اعالم میش//وند و جوایز ارزش//مندی از جمله تندیس جشنواره، امتیاز نش//ر یک اثر مس//تقل و دفترچه خدمات درمانی یکس//اله به آنها تعلق میگیرد. حس//ینی س//پس بی//ان کرد: امیدواری//م در فض//ای ی//أس و ناامنی افغانس//تان و مهاجرته//ای پیدرپی، برگ//زاری این جش//نواره، روزنه امیدی برای ادبیات داستانی افغانستان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.