بحران‌نفت‌دامن‌ترامپ‌را‌می‌گیرد

SMTnewspaper - - خبر -

افزایش نرخ نفت با نزدیک شدن به تاریخ ۴۱ آبان (۵ نوامبر) روز بازگرداندن تحریم نفتی ایران ازسوی ترامپ، یکی از نگرانکنندهترین مسائلی بود که ازسوی کارشناسان مطرح میشد. برخی از رسللیدن نللرخ نفت تللا مللرز ۰۰۱ دالر خبر میدادند و برخللی دیگر ادعا میکردند احتمال تجربلله نللرخ ۰۰۲ دالری برای هر بشللکه نفت وجللود دارد. به گزارش ایلنا، سللایت «اماسان» در گزارشللی نوشللت: تصمیم امریکا برای معاف کللردن ۸ کشللور از تحریم نفتی ایللران و تداوم خرید نفت ازسوی این کشورها از ایران نخستین و اصلیترین عامل کاهش نرخ نفت است. برخی از رسللانههای امریکایی ازجمله واشنگتن پست نیللز بر این باورند که اقتصاد جهان نیازمند نفت ایران اسللت و درگیری با ایللران و ایجاد اختال در بازار نفت به سللود اقتصاد امریکا نیست. این رسانه از ترامپ خواسته به جای مخالفت مستمر با ایللران، به همللکاری اقتصادی با این کشللور بپردازد. سایت اویلپرایس در این زمینه نوشت: بسللیاری از طرفداران حزب جمهوریخواه افراد ثروتمندی هستند که زندگی و کارشان وابسته به نرخ نفت و فرآوردههای آن اسللت. بسیاری از تحلیلگران بینالمللی بر این باورند که نارضایتی از وضعیللت بللازار نفت میتواند آینده سیاسللی ترامللپ و حزبللش را دچار بحران کند، به همین دلیل ترامپ ۸ کشور را از تحریمهای ایران معاف کرد و خبرگزاریهای چینی و هندی نیز از خرید نفت در سطح پیشین و حتی افزایش خرید نفت از ایران در برخی ماهها خبر دادهاند.

‌نفت‌در‌برابر‌روپیه ‹

در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به معافیت ۸ کشور از تحریم نفتی ایران، تاکید کللرد تحریمهای امریکا تاکنون در توقف صادرات نفت ایران شکست خورده است. در این گزارش آمده است: قرار است ۸ کشور اعام شده بدون ترس از رویارویی با مجازاتهای واشنگتن، حتی پس از ضرباالجل تعیین شللده همچنان از ایللران نفللت خریداری کنند. بللا مهلت ۰۸۱ روزهای که امریکا پیش از اجرای تحریمها علیه صللادرات نفت ایران داد، هنللد و ایران جزئیات مکانیسللمی را که بلله دهلینو اجللازه میدهد کل پللول نفللت ایران را به روپیه به حسللابی در یک بانللک هندی واریز کند، نهایی میکنند. به گزارش تایمز ایندیا، هند شیوه پیشین واریز پول نفت به حسللابی در بانک UCO را که فعالیت بینالمللللی نللدارد و در معللرض تحریمها قرار نمیگیللرد، احیا خواهد کللرد؛ بنابراین چنانچه ایران از شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) کنار گذاشته شود، همچنان میتواند به تجارت با هند ادامه دهد. اکونومیک تایمز هم گللزارش داد: درمنللدرا پراهان، وزیر نفت هند از دریافت معافیت هند از تحریمهای نفتی امریکا خبر داده اسللت. وزیللر نفت هند این موفقیت را مدیون تاشهای نارندرا مودی، نخستوزیر این کشور خواند و گفت: در سناریوی چالشبرانگیز ژئوپلتیک کنونی، هند سللران بینالمللی را قانع کرده است.

‌ایجاد‌سازکار‌ویژه‌مالی‌با‌اروپا ‹

همزمللان ۳ کشللور اروپایی بلله نمایندگی از اتحادیلله اروپللا اعام کردند تاشهایشللان را بللرای ایجاد سللازکار ویژه مالی جدیللد با ایران سللرعت بخشللیدند. فدریکا موگرینللی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمعه بعد از اعام بازگشت تمامی تحریمهای امریکا علیه ایران در بیانیه مشللترکی که با امضللای وزیران خارجه و دارایی فرانسه، بریتانیا و آلمان منتشر شد، اعام کرد: اتحادیه اروپا تاشهای خود را برای ایجاد سللازکار مالی جدید بللا ایران در هفتههای اخیر تشللدید کرده اسللت. در این بیانیه آمده اسللت: اتحادیه اروپا «اراده جمعی خللناپذیری» برای تکمیل سللازکار مالی دارد و در اینباره با چین و روسیه نیز همکاری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.