افزایش 57درصدی قیمتها در بازار موتورسیکلت

SMTnewspaper - - صنعت -

عض//و هیاتمدیره انجم//ن موتورس//یکلت ایران از افزای//ش ۵۷درص//دی نرخ موتورس//یکلتهای به اصطالح هندی در بازار ایران خبر داد.

ابوالفض//ل حج//ازی در گفتوگ//و ب//ا ایس//نا، در ارتب//اط با جدیدترین وضعی//ت تولید، فروش و نرخ موتورس//یکلت در بازار ایران اظهارک//رد: با توجه به افزای//ش نرخ در بخشهای گوناگ//ون از جمله مواد اولی//ه و نی//ز افزایش نرخ دالر بای//د بدانیم که مواد مورد نیاز خارجی بین ۳ تا ۴ برابر و مواد داخلی تا ۲ برابر افزایش یافتهاند. در مجموع نرخ موتورسیکلت باید حداکثر تا ۳برابر از ابتدای امسال افزایش داشته باش//د و ارقام بیش از این منطقی نیس//ت و نیازمند ورود نهادهای نظارتی است.

وی ادامه داد: بخش//ی از افزای//ش قیمتها دلیل رش//د نرخ مواد اولیه است و باید بدانیم که هر ورق ف//والدی از قیمت ۰۰۶۱ ب//ه ۰۰۶۴ تومان افزایش یافته و نرخ ارز نیما نیز تا ۲ برابر رش//د کرده و از ۴ به حدود ۸ هزار تومان رسیده است.

عض//و هیاتمدیره انجمن موتورس//یکلت ایران با اش//اره به اینکه درحالحاضر تولیدکنندگان داخلی ب//ه دلیل نبود تقاضا فقط با ۰۱ تا ۵۱درصد ظرفیت واقعی تولید میکنند، گفت: سال ‪۰۰۸ ۵۹۳۱،‬ هزار موتورسیکلت، ‪۰۷۱ ۶۹۳۱،‬ هزار دستگاه و در نیمه نخست امس//ال فقط حدود ۰۰۱هزار موتورسیکلت در کشور تولید شد.

حج//ازی ب//ا بیان اینک//ه ۰۷درصد مص//رف بازار موتورس//یکلت مرب//وط به موتورس//یکلتهای ۵۲۱ سیس//ی است، خاطرنشان کرد: درحالیکه نرخ این مدل موتورس//یکلتها در سال گذش//ته حدود ۵.۳ میلیون تومان بوده اس//ت، اما این رقم امس//ال به ۴ میلی//ون و ۰۰۸ هزار تا ۵میلیون و ۰۰۴ هزار تومان براساس مدلهای مختلف افزایش یافته است.

وی ادام//ه داد: تولیدکنن//دگان داخل//ی کمتر از ۰۲درصد افزایش نرخ داش//تهاند و آن هم به دلیل اینکه تقاضا در بازار وج//ود ندارد و زمانیکه میزان تقاض//ا کاه//ش مییابد تولی//د نیز با اف//ت روبهرو میشود. درحالحاضر به دلیل مشکالت اقتصادی به وجود آمده ق//درت خرید برای مصرفکنندگان این موتورسیکلتها کاهش یافته و به همان نسبت تولید و عرضه نیز کاهش مییابد.

عض//و هیاتمدیره انجمن موتورس//یکلت ایران با بیان اینکه تنها در مورد موتورس//یکلتهای خاص ش//اهد افزای//ش قیمتهای تا ۵۷درص//دی در بازار ایران هستیم، تصریح کرد: ش//اهد افزایش تعدادی از موتورس//یکلتهای خاص از جمله هندی در بازار ایران هس//تیم و نرخ آنها از ۶۱ به ۴۲ تا ۸۲ میلیون توم//ان افزایش یافته و عامالن توزی//ع با خرید این مدل موتورس//یکلت آنها را با قیمتهای باالتری به قش//ر جوان و س//رمایهدار که متقاض//ی این مدلها هس//تند، میفروشند و ش//اهد ایجاد بازار داللی در این بخش هستیم.

حجازی در م//ورد ورود نهاده//ای نظارتی یادآور ش//د: در این رابطه ضعفهای نظارتی وجود دارد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و س//ایر س//ازمانهایی که در این باره مسئول هستند باید با متخلفان و سودجویان برخورد کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.