از تکانههای شدید تحریم خبری نیست

کارشناسان فوالد در گفت و گو با عنوان کردند:

SMTnewspaper - - معدن -

از ۳۱ آب//ان گ//ذر کردی//م و وارد مرحل//ه جدید تحریمها ش//دیم. پی//ش از این امری//کا اعالم کرده بود که تحریمهای خود علیه کش//ور ما را به نهایت ش//دت خواهد رس//اند. البت//ه به نظر میرس//د که تحریمه//ا پیش از موعد مقرر، در چند ماه گذش//ته آثار خود را بروز داده و در حقیقت هماکنون کش//ور و اقتص//اد به مرحله ثبات رس//یده اس//ت. در حوزه ف//والد نیز تحوالت متاث//ر از تحریمها آث//ار خود را بر جای گذاش//ته اس//ت، از این رو کارشناسان این ح//وزه معتقدند که تحریمها آثار بیش//تری ندارند و در زمینه صادرات نی//ز تولیدکنندگان، باتجربهتر از گذشته هستند و میتوانند تحریمها را دور بزنند.

‹ تحریمها دیگر اثری ندارند

درب//اره آث//ار تحریمه//ا از ۳۱ آبان ب//ه بعد، عزیز قنوات//ی، مدیرعام//ل ف//والد امیرکبی//ر کاش//ان در گفتوگوبا عنوانک//رد:آثارروانیتحریمها و تغیی//رات مربوط به دالر از ۳ م//اه پیش آثار خود را نشان داد.

هر آثاری که متاثر از تحریمها باید اتفاق میافتاد، روی داده است. بنابراین به نظر نمیرسد از این به بعد با مش//کل خاصی روبهرو شویم چراکه آثار تحریمها تاثی//ر خود را بر ن//رخ دالر طی چند ماه گذاش//ت. قنواتی در پاس//خ به این پرس//ش که آیا تحریمها بر بازار صادراتی تاثیر خواهند داشت، خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات نیز صادرکنندگان طی س//الهای گذش//ته ی//اد گرفتهاند که چگونه کااله//ای خود را ص//ادر کنند و راههای دور زدن تحریمها را به خوبی میدانند.

وی در ادامه یادآور ش//د: البته شاید الزم باشد که دولت قوانین تسهیالتی برای صادرات در نظر بگیرد تا صادرات راحتتر انجام شود زیرا موضوع این است که قوانین صادراتی کش//ور باید متناس//ب با شرایط تحریم، تنظیم و تصویب شوند و از انعطاف بیشتری برخوردار باشند.

قنواتی یادآور ش//د: عالوه بر ای//ن باید همکاری و تعامل بیش//تری بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد و با تعامل بیش//تر ای//ن دو بخش راهکارهایی ب//رای عبور از تحریمها در نظر بگیرند. اگر این اتفاق روی بدهد، به ادامه صادرات کمک میشود و مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.

مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان در پاسخ به این پرس//ش که آیا قیمتهای داخل//ی تثبیت نخواهند ش//د، گفت: قیمتهای داخلی تا حدودی به تثبیت رس//یده و متعادل ش//دهاند. از این ب//ه بعد هم قرار نیس//ت تولیدکنندهها فشاری به مردم بیاورند و نرخ کاالها را متورم کنند. تولیدکنندهها نیز باید به ثبات قیمتها کمک کنند.

هماکنون قیمتها با مشکل خاصی روبهرو نیستند و قیمتهای صادراتی نیز مطلوب هستند.

قنواتی در پایان تاکید کرد: درحالحاضر میطلبد ک//ه تولیدکنندگان در کنار مس//ئوالن و دولت قرار

تحوالت داخلی، مخربتر از تحریمها ‹ بودند

۳۱ آبان که مبدأ تحریمهای شدیدتر قرار گرفت، در حقیق//ت یک تاریخ انتزاعی اس//ت. این مطلب را فرهاد منفرد، فعال بخش خصوصی و کارشناس فوالد در گفتوگو با عنوان و اظهار کرد: اتفاقهای داخلی که در چند ماه گذش//ته رخ داد، آسیبهای بیش//تری نس//بت به تحریمها را متوجه کشور کرد زی//را موجی که بابت تحریمه//ا در حوزههای دالر و سکه بهوجود آمد، به نجومی شدن نرخ مواد اولیه در کش//ور منجر شد. از این رو تاثیر موجسواری داللها بر دالر بیش//تر از تاثیر تحریمها شد و در زمینه مواد اولیه، هر کسی نرخ خود را اعالم میکند و معاملهها نیز نقدی شده است.

وی ادامه داد: به نظر نمیرس//د از ۳۱آبان به بعد ش//رایط پیچیدهتر ش//ود چراکه در چند ماه گذشته تاثی//ر آن را در بازار تجربه کردیم و بدتر از آن دیگر قابل تجربه نخواهد ب//ود. منفرد افزود: حتی به نظر میرس//د که موضوع تا حدی معکوس خواهد ش//د زیرا معافیتی که برای ۸ کشور در زمینه خرید نفت ایران از سوی امریکا در نظر گرفته شده است، سبب میشود جو روانی بازار شکسته شود.

ای//ن فعال بخش خصوصی تاکید کرد: اما تحوالت اقتص//ادی در چن//د وقت اخی//ر نش//ان داد که زور داللها در بازار خیلی بیشتر از تولیدکننده، سندیکا، انجمنها و انجیاوهاست و در حقیقت این داللها هستند که شرایط بازار را تعیین میکنند.

منفرد ادامه داد: با عبور از این تاریخ ممکن اس//ت با نوس//ان کمی در زمینه دالر روبهرو شویم اما بعید به نظر میرسد که اتفاق خاصی روی دهد.

تنها بابت تحریمهای جدید باید ش//اهد یک س//از کار روش//ن و مشخص از سوی دولت باشیم و دولت باید بر تثبیت نرخ دالر در بازار تاکید بیشتری کند. در کل دولت باید تکلیف خود را مش//خص کند و از این به بعد نرخ دالر مهار شود.

وی تاکی//د ک//رد: دول//ت باید صف خ//ود را جدا کن//د چراک//ه نمیتوان//د وقتی مس//ائل برونمرزی ب//رای کش//ور بهوجود میآی//د، از جی//ب و حوصله مردم خرج کند و زمانی که اوضاع نابس//امانی ایجاد میش//ود ش//رایط نابس//امان را به گ//ردن تحریمها بیندازد.

این کارش//ناس فوالد افزود: در ح//وزه فوالد طی چند وقت گذش//ته ش//اهد جهش قیمتها بودهایم. درباره محصول نهایی نیز ش//اهد جهش بودیم و این نکته مهم اس//ت زیرا در حوزه مصرفی خود را نشان داد. قیمتهای کنونی نیز شکننده هستند و چندان نمیتوان به آنها اعتماد کرد.

منف//رد افزود: در زمینه م//واد اولیه نیز بازار مکاره ایجاد ش//ده، نرخها باال و پایین اس//ت و ثباتی برای قیمتگذاری کاالهای میانی وجود ندارد. برای مثال کارخان//ه فوالدی که بخواهد محص//ول میانی تولید کند، اگر ش//اهد ثبات نباش//د قادر به انعقاد قرارداد نخواهد ب//ود. در نهایت تولیدکنن//دگان فوالد بابت نوسانها ناراضی هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: در حقیقت اتفاقهایی که قرار بود به واسطه تحریمها روی دهند، همگی روی دادهاند و از این به بعد حتی سیگنالهای روشنتری را میتوان برای کش//ور متصور بود چراکه یک سری معافیتها شامل ما ش//ده و اتحادیه اروپا شاید ساز کار جدیدتری را با قدرت بیش//تر در زمینه سوئیفت دنبال کند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: موضوع این است که ادبیات ما از ۳۱ آبان باید تغییر کند، نه در حد حرف بلکه در عم//ل نیز این تغییرات باید خود را نش//ان دهد. اگر برنامه مشخصی در کشور وجود داشته باش//د به یقین با وجود تحریمها نیز میتوان چرخ تولید را به چرخش درآورد.

منف//رد ادامه داد: دولت وعدههای//ی نیز در زمینه واگذاری طرحهای نیمهکاره به بخشهای خصوصی داده و بخ//ش خصوصی که قادر به انجام آن اس//ت، بای//د آن را به عهده بگیرد. اگر بخش خصوصی وارد ش//ود، میتواند س//بب ایجاد رونق در کش//ور شود. دول//ت باید حرف و عم//ل را یکی کند ت//ا بتوان از تحریمها عبور کرد.

تولیدکنن//دگان نی//ز نباید انتظار معجزه داش//ته باشند. البته تولیدکنندگان تنها منتظر ثبات هستند. اگر نوسانها در یک بازه زمانی به ثبات تبدیل شوند، رونق تولید بهتدریج ایجاد خواهد شد.

عزیز قنواتی

فرهاد منفرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.