بارگیری محموله صادرات کاشی با راهآهن از یزد

SMTnewspaper - - معدن -

مدیرکل راهآهن یزد گفت: نخس//تین محموله صادرات کاش//ی از این استان با استفاده از امکانات خطوط ریلی به بندر امیرآباد مازندران برای ارسال به قزاقس//تان در چارچوب تحق//ق اهداف اقتصاد مقاومت//ی، کاه//ش مص//رف س//وخت و ترافیک راهه//ای زمینی، بارگیری ش//د. به گ//زارش ایرنا، سیدمصطفی داودی، وزن این محموله را یک هزار و 55۱ ت//ن عنوان کرد که با اس//تفاده از ۱2 واگن مس//قف بارگیری و ارسال شد. وی افزود: بر اساس مذاک//ره با صاحبان کاال، در آینده نزدیک ۱2 واگن محموله کاش//ی به وزن یک ه//زار و 00۳ تن برای صادرات به خارج از کش//ور به بندر امیرآباد بهشهر بارگیری میشود. مدیرکل راهآهن یزد تصریح کرد: این اس//تان، قطب تولید س//رامیک و کاشی کشور است و برنامههایی برای جذب و حمل بار با استفاده از ن//اوگان ریلی پیشبینی ش//د. الزم به یادآوری اس//ت که مه//ر 79۳۱ نیز برای نخس//تین بار یک هزار تن میلگرد تولید فوالد یزد از ایستگاه راهآهن مبارک//ه بافق ب//رای صادرات به ترکی//ه، به مقصد تبریز بارگیری ش//د. همچنین 262 تن بار میلگرد فوالد س//رمد ابرکوه در بندر خشک پیشگامان و با همکاری راهآهن یزد و شرکت ترکیب حملونقل به مقصد تبریز بهمنظور ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی حمل شد. راهآهن یزد با سهم 7۳ درصد حملونقل بار ایران در ۸۱ س//ال گذشته در جایگاه نخست قرار داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.