بانک دی به ایثارگران تسهیالت میدهد

SMTnewspaper - - تجارت -

بان//ک دی به اف//راد دارای ش//رایط که از سوی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران معرفی شوند، تسهیالت اعطا میکند.

به گ//زارش اخبار پولی مالی، ش//عبانعلی داورپناه، معاون اعتب//ارات بانک دی با اعالم این مطلب، گفت: با توج//ه به اینکه موضوع اش//تغال ایثارگ//ران و خانوادههای ش//هدا از دغدغهه//ای مهم دولت و مس//ئوالن اجرایی کشور اس//ت، بانک دی نیز در راستای ایفای نقش مس//ئولیت اجتماعی به اف//راد معرفی شده از سوی صندوق اش//تغال و کارآفرینی ایثارگ//ران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اعطای تسهیالت، وام اعطا میکند.

داورپن//اه با بیان اینک//ه خانوادههای معزز ش//هدا و ایثارگ//ران از جمل//ه اصلیتری//ن ذینفع//ان بان//ک دی هس//تند و توج//ه به دغدغههای آنها، مطابق مدل تعالی سازمانی از جمله مسئولیتهای اجتماعی بانک است، اف//زود: بر همین اس//اس، قان//ون اعطای وام بانکی به افراد معرفی ش//ده از سوی صندوق اش//تغال و کارآفرین//ی ایثارگران در جلس//ه کمیته عالی اعتبارات بانک به تصویب رسیده و به منظور اجرا به تمامی ش//عب ابالغ شده است.

مع//اون اعتب//ارات بان//ک دی با اش//اره به اعطای این وام در قالب عقد فروش اقس//اطی یا مرابحه و با نرخ س//ود مصوب شورای پول و اعتب//ار تصریح ک//رد: متقاضیان اس//تفاده از تس//هیالت ت//ا مبل//غ ۰۰۱ میلی//ون ریال میتوانن//د ب//ا معرفی یک نف//ر ضامن معتبر نسبت به دریافت وام اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.