سهامداران نگران نباشند

ردپای تصویب نشدن CFT در ریزش بازار سهام

SMTnewspaper - - تجارت -

در حالی ش//اخص بورس برای دیروز از مقطعی ریزش//ی پی//ش رفت که دلیل این جریان از نگاه برخی کارشناس//ان اثر روانی رد الیحه CFT از س//وی شورای نگهبان است. با این حال، کارشناس//ان این حوزه معتقدند به احتمال فراوان الیحه در مجمع تش//خیص مصلحت نظام تصویب میشود و جای نگرانی برای سهامداران نیست.

به گزارش ایسنا، دیروز شورای نگهبان الیحه الحاق ایران به کنوانس//یون مبارزه با تامین مالی تروریسم(TFC) را رد کرد. ای//ن الیحه در هفتههای گذش//ته در مجلس تصویب شده و برای بررسی به شورای نگهبان رفته بود.

بعد از اعالم خبر رد ش//دن الیحه CFT ش//اخص بورس تا حدی ریزش//ی ش//د و بیش از ۰۰۵ واحد ریخت، اینکه تا چ//ه اندازه رد الیحه بر بازار بورس اثر منفی داش//ته اس//ت موضوعی اس//ت که از س//وی برخی کارشناسان بازار بورس مورد تایید قرار گرفت.

گفتوگو با خرازی، کارش//ناس بازار سرمایه در زمینه اثر رد الیح//ه CFT بر بازار بورس با تایید اثر روانی آن بر بازار دی//روز بورس حکایت داش//ت و وی گفت ب//ه هر حال این اثر در بازار طبیعی اس//ت و س//هامداران میتوانند بر اساس پیشبینیهایی که از آینده دارند، نسبت به چنین خبرهایی واکنش نشان دهند.

وی با اش//اره به اینکه این یک واکن//ش «بیش از اندازه» اس//ت، گفت: با این حال معتق//دم الیحه CFT در مجلس مصوب خواهد ش//د و ما به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(TFC) خواهیم پیوست.

ای//ن کارشناس//ان بازار س//رمایه توضی//ح داد: اگر CFT تصویب ش//ود، مش//خص آن اس//ت که م//ا در فضایی قرار میگیریم که درهای اقتصادی دنیا و تبادالت پولی و بانکی و مال//ی به روی ما باز خواهد ش//د اما در غیر این صورت از این فضای مالی دورتر میش//ویم. تصویب الیحه CFT یک ضرورت به شمار میرود زیرا امروز برای حضور در بازارهای مالی جهانی اجرا و رعایت اس//تانداردهای آن یک الزام است و باید از آن پیروی کرد.

خرازی درباره اینکه چه توصیهای برای سهامداران بورس در فضای موجود و با توجه به اخباری که منتشر شده است، دارد، گف//ت: به هر حال س//هامداران بر اس//اس منافع خود در بازارهای مالی و پیشبینیهایی که دارند، نس//بت به آن واکنش نش//ان میدهند اما وقتی این اطمینان وجود داشته باشد که بر اساس شرایط باید برخی الزامات و استانداردهای جهانی رعایت ش//ود، میتوان امی//دوار بود با تصویب الیحه CFT فض//ا در حالت ع//ادی و معمول خود ق//رار گرفته و سهامداران نسبت به آن نگرانی نداشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.