پیگیری مشکل سوختی هواپیماهای ایران

SMTnewspaper - - حم‌لونقل -

دبی//ر انجمن ش//رکتهای هواپیمایی گفت: در ح//ال پیگی//ری مان//ع ایج//اد ش//ده برای سوخترس//انی به هواپیماهای ایرانی از سوی ش//رکت ترک از طری//ق هواپیمایی کش//وری ترکیه هستیم.

بهگزارش ازوزارتراهوشهرسازی، مقصود اسعدی سامانی درباره اقدام تازه یکی از شرکتهای سوخترسانی ترکیه در ممانعت از سوخترسانی به شرکتهای هواپیمایی ایرانی گف//ت: یک ش//رکت ترک که ب//ه هواپیماهای ایرانی س//وخت میداده، اعالم کرد از ۰۱ آبان به بعد نمیتواند به هواپیماهای ایرانی سوخت بدهد.

وی ادام//ه داد: این موض//وع باتوجه به تردد ساالنه ۵.۲ میلیون مس//افر ایرانی بین ایران و ترکیه و هفتهای ۰۰۲ پرواز که براساس توافق ایران و ترکیه انجام میش//ود و همچنین اعالم ترکی//ه مبنی بر پیروی نک//ردن از تحریمهای امریکا خ//ارج از توق//ع و انتظار ش//رکتهای هواپیمایی بود. سامانی درباره اقدام شرکتهای هواپیمایی ایرانی برای مقابله با این اقدام گفت: ش//رکتهای ایران//ی موضوع را ب//ه هواپیمایی کش//وری منتقل کردن//د و این پیام از س//وی هواپیمای//ی کش//وری به هواپیمایی کش//وری ترکیه منتقل ش//ده و در حال پیگیری موضوع هس//تیم. وی افزود: انتظار این است که دولت ترکیه که از این پروازها منافع زیادی دارد، مانع ایجاد شده را هرچه زودتر برطرف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.