کاهش مشکالت شهری با کمک استارتآپها

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

مدیرعامل س//ازمان ف//اوای ش//هرداری تهران از تعام//ل با اس//تارتآپها برای کاهش مس//ائل و مشکالت شهری خبر داد.

به گزارش مهر، محمد فرجود گفت: برنامه تهران هوشمند سال گذش//ته آغاز شد و اعالم کردیم که این برنامه، برنامه محوری تهران در مس//یر حرکت به شهر هوشمند خواهد بود.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش//هرداری تهران با اش//اره ب//ه اینکه ب//رای ارائه خدمات به ش//هروندان ب//ا کمک اس//تارتآپها و پارکه//ای عل//م و فن//اوری و مراک//ز روی//ش، رویدادهای مختلفی را در حوزه ش//هر هوش//مند رقم زدهایم، اظهار کرد: ب//رای ایجاد مرکز فناوری هوشمند ش//هری، تفاهمنامهای با دانشگاه شریف امضا کردیم. همچنین تعامل نزدیکی با ذینفعان مانند اس//تارتآپها، پارکهای علم و فناوری ...و برقرار کردیم. کارگروه مش//ترکی نی//ز با معاونت علمی ریاست جمهوری برای حمایت از زیستبوم نوآوری شهر تشکیل شده است.

وی با اش//اره ب//ه اینکه از تجربههای ش//هرهای هوش//مند جه//ان ب//رای برنامهری//زی و انتخاب اولویته//ا اس//تفاده کردهایم، خاطرنش//ان کرد: با توجه به مس//تندهای موجود درباره ش//هرهای هوش//مند جهان و اس//ناد باالدستی ش//هرداری، س//ند سیاستها و نقشه راه ابتدایی شهر هوشمند را تدوین کردهایم که این اس//ناد تا آذر سال جاری نهایی خواهد ش//د. هدف از این نقش//ه راه، حرکت گام به گام به س//مت ش//هر هوش//مند است که در این زمین//ه ۶ کارگ//روه اصلی با حض//ور نخبگان دانشگاهی، متخصصان شهرداری و دولت تشکیل دادهایم.

وی با بیان اینکه در مس//یر بلوغ ش//هر هوشمند هس//تیم، خاطرنش//ان کرد: هوشمندسازی بدون مش//ارکت و همکاری ذینفعان ممکن نیس//ت و س//عی کردیم برنامه خود را به آنها معرفی کنیم تا با آنها به نظر مش//ترک برسیم، همچنین نظرهای بخ//ش خصوص//ی، پژوهش//گران و ش//هرداری را جمعآوری و سعی کردیم با دریافت پروژههای آنها برنامه شهر هوشمند را تدوین کنیم.

مدیرعامل س//ازمان فاوای ش//هرداری با اشاره به اینکه برای ش//هر هوش//مند، الگوی مشارکتی کافی نداری//م، عنوان ک//رد: الگوهاییهایی که در این حوزه در جهان ش//کل گرفته را شمارش کرده و الگوهایی را برای تش//ویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه تدوین کردهایم.

وی بی//ان ک//رد: ب//رای ارتب//اط ش//هروندان با ش//هرداری برنام//های به ن//ام «باه//م» را تدوین کردهایم که به زودی رونمایی میش//ود، همچنین اپلیکیشن «تهران من» را رونمایی کردیم که درگاه واحد ارتباط ش//هرداری با شهروندان خواهد بود و پرداخت عوارض نوس//ازی و پسماند، رزرو معاینه فنی خودرو و دیدن صدور حساب تردد در محدوده ط//رح ترافی//ک از جمله مواردی اس//ت که در این برنامه مورددسترسی است.

فرجود گفت: زیرساخت س//امانه طرح ترافیک جدید را راهاندازی کردیم و درنهایت تمام اطالعات الزم را برای محاس//به عوارض در این سامانه ایجاد کردیم و زیرساخت معاینه فنی خودرو را نیز آماده کردهایم.

وی ب//ا تاکی//د ب//ر ض//رورت ش//فافیت در هوشمندس//ازی ش//هر تصریح کرد: درحالحاضر روی سامانه شفافیت ش//هرداری تهران، اطالعات بودج//ه ش//هرداری، مدیران ارش//د ش//هرداری و عملکرد مالی این س//ازمان موجود است و به زودی اطالعات پروانه س//اخت امالک، اطالعات پیشینه ام//الک در حال س//اخت و اطالع//ات معاملهها و مناقصههای شهرداری روی این سایت خواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.