تهیه نقشه مسیرهای اضطراری شهر تهران

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تهیه نقشه اضطراری راههای تهران خبر داد. احمد صادقی در گفتوگو با ایس//نا، درباره مس//یرهای اضط//راری تهران در هنگام بح//ران اظهار کرد: در ش//رایط اضطراری بعد از وقوع حادثههایی مانند زلزله نیاز گستردهای به عملی//ات امدادی وجود دارد و الزم اس//ت ب//رای حرکت همزمان خودروه//ای ام//دادی از بیرون به داخل ش//هر و تردد در داخل ش//هر برنامهریزی ش//ود که به این راهها مسیرهای اضطراری گفته میشود. وی ادامه داد: عملیات امداد به حملونقل در ش//بکه معابر خیابانها و بزرگراههای شهر و خارج از شهر وابسته است به نحوی که انجام بهینه اقدام//ات مقابله با بحران بهویژه عملیات امدادی برای جس//توجو و نج//ات به دامافتادگان در زیر آوار، اطفای حریقها، کنترل حادثههای جانبی، انتقال مجروحان و بازماندگان حادثه ...و اهمیت باالیی داشته و مس//تلزم رفتوآمد هرچه روانتر نیروهای مسئول مدیریت حادثه، امدادگ//ران، گروهه//ای ارزیابی، تعمیرات، پش//تیبانی ...و در مناطق مختلف اس//ت. به گفته وی، در این ش//رایط نیازمند امدادرس//انی از یکس//و و مراکز مدیریتی و امدادی از س//وی دیگر هس//تیم. البته در ش//رایط عادی نیز همانطور که در ش//هر شاهد هستیم، تردد وسایل نقلی//ه امدادی مانند آمبوالنس و ماش//ینهای آتشنش//انی به دلیل ترافی//ک و نبود ش//بکه اضطراری ب//ا تاخیر روبهرو میش//ود. رئیس س//ازمان پیش//گیری و مدیریت بحران تهران با بیان اینکه برای غلبه بر مش//کالت حملونقل بعد از زلزله در شهرهای لرزهخیز مسیرهایی ویژه با عنوان مسیرهای اضطراری تعیین میشود، گفت: این مسیرها بخش//ی از مسیرهای ترافیک هستند که با توجه به ویژگیهایی مانند تامین دسترس//ی به مراکز مهم و آس//یبپذیری کمتر انتخاب شده و در ش//رایط اضطراری، بازگشایی س//ریع آنها در اولویت قرار میگیرد. همچنین ممکن است در بخشهایی از این مسیرها به منظور استفاده خودروه//ای ویژه عملیات مقابل//ه با حادثه، برای ت//ردد خودروهای غیراضطراری محدودیتهایی اعمال ش//ود. صادقی با تاکید بر اینکه باید برای مقاومسازی ساختمانها و شریانهای مجاور، آمادگی پلیس برای کنترل ترافیک و در اولویت قرار گرفتن شناس//ایی خسارتها و آوارب//رداری آنها برنامهریزی ش//ود، افزود: با توجه به اهمیت ش//بکه راهه//ای اضطراری برای برقراری ارتب//اط و انتقال افراد و تجهیزات به مناطق آس//یبدیده ش//هر تهران پس از رخداد یک زلزله بزرگ، باید این ش//بکه دارای کمترین آسیبپذیری چه از سوی اجزای خود و چه از طرف س//ایر سازهها و ش//ریانهای حیاتی پیرامونش باشد. صادقی قلم//رو زمانی حملونقل اضطراری را عامل مهمی دانس//ت و گفت: از زمان وقوع حادثه تا پایان دوره جستوجو و نجات و نیز تکمیل فرآیند اس//کان موقت کوتاهمدت باید این راهها مورداستفاده قرار گیرند. این راهها در حداقل ۲ هفته و به ویژه ۳ روز نخس//ت بعد از حادثه، اهمیت ویژهای خواهند داشت چراکه در ۳ روز نخست، عملیاتی مانند اطفای حریقها، کنترل حادثههای ثانوی، جس//توجو و نجات افراد زیر آوار مان//ده و انتقال مجروحان اهمیت باالیی دارد. وی ادامه داد: همچنین بس//یاری از بخشهای ش//بکه مترو که آس//یب عمدهای ندیدهاند در همی//ن فاصله کار دوباره خود را ش//روع میکنن//د. صادقی با تاکید بر اینکه داشتن نقشه مسیرهای اضطراری و برنامه مقابله در حملونقل میتواند تصویری پایدار از ش//هر ته//ران در مقابل مخاطرات زلزله در بین س//اکنان و س//رمایهگذاران داخلی و خارجی ایج//اد کند، گفت: تهران در مس//یر تبدیل شدن به شهری است که آسیبپذیری پلها و راههای آن شناخته شده و برنامههای الزم برای کاهش آسیبپذیری آنها تهیه و اجرایی ش//ده اس//ت. به گفته وی، با اجرایی کردن ش//بکه مس//یرهای اضطراری ش//هر تهران و برنامههای عملیاتی پیوست آن، قابلیت پایداری اجتماعی به سطح باالتری ارتقا خواهد یافت. مقیاس این تاثیر محلی است اما با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی تهران، اثر منطقهای و ملی نیز خواهد داش//ت. رئیس س//ازمان پیش//گیری و مدیریت بحران تهران ادامه داد: به اس//تناد سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز در زمینه آمادهسازی مسئوالن و مردم برای رویارویی با عوارض ناش//ی از س//انحه های طبیعی و حوادث غیرمترقبه بهویژه خطر زلزله، بند «پ» ماده ۵۶ برنامه ۵ س//اله دوم ش//هرداری تهران و اساسنامه سازمان پیش//گیری و مدیریت بحران شهر تهران در زمینه افزایش س//طح ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر، این پروژه در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار گرفته است. صادقی درباره فعالیتهای انجام ش//ده در قالب پروژه طراحی و مدیریت شبکه راههای اضطراری شهر تهران گفت: تاکنون نقشه مسیرهای اضطراری شهر تهران تهیه ش//ده و پیشنویس برنامه واکنش اضطراری ش//هر تهران در کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترافیک و محورهای مواصالتی نیز آماده ش//ده اس//ت. وی ادامه داد: برآورد آسیبپذیری راههای اضطراری از جانب پلها، ش//ریانهای حیاتی، گسلها، قناتها ...و ارزیابی آسیبپذیری لرزهای کلی پلها، پیشنویس برنامه مقاومسازی لرزهای پلهای شهر ته//ران، برآورد حجم و میزان پیش//روی آوار س//اختمانی فروریخته و وضعیت انسداد در مسیرهای اضطراری شهر تهران و تدوین راهنمای کاهش آس//یبپذیری راههای اضطراری از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.