۷‹خدمت‹جدید‹در‹پایانه‹های‹فروشگاهی‹بانک‹مسکن

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

بان//ک مس//کن در نس//خه جدی//د نصب ش//ده روی دس//تگاههای پایانه فروش//گاهی ۷ خدم//ت جدید ارائه میکند. ب//ه گزارش پایگاه خبری بانک مس//کن-هیبنا، ش//رکت ناواکو با توجه ب//ه تکمیل س//رویسهای قابل ارائه به مش//تریان و پذیرندگان بانک از طریق پایانههای فروش//گاهی، در نس//خه جدی//د نصبش//ده روی ای//ن دس//تگاهها، ۷خدمت جدید ارائه میکند. شرکت ناواکو از ش//رکتهای زیرمجموعه بانک مس//کن بوده که تمام سهام این شرکت متعلق به بانک مسکن است. در نسخه ارائه شده از س//وی این شرکت، نخستین خدمت جدید «تعریف ش//یفت فروشندگان» اس//ت به نحوی که مدیر یا مس//ئول فروش//گاه میتواند روی پایان//ه برای هر یک از فروش//ندگان تا ۵ نفر، ن//ام کاربری اختصاصی تعریف ک//رده و در زمانهای انتخابی گ//زارش تراکنشهای هر ی//ک از آنها را به صورت مجزا مش//اهده کند. همچنین، ه//ر یک از کارب//ران میتوانند گ//زارش عملکرد خود را مش//اهده کنند. خدم//ت دوم، «دریافت شناس//ه واریز جهت انجام تراکنش خرید» اس//ت، ای//ن کار به منظور شناسایی یا تفکیک خریداران در هنگام انجام تراکنش، انجام میش//ود و شناس//ه مربوط از مش//تریان دریافت ش//ده تا در گزارشهای آینده قابل شناسایی و رهگیری باش//د.(مانند شماره دانش//جویی در دانش//گاهها)، البته ب//ا توجه به اینکه درحالحاضر ش//رکت ش//اپرک از این س//رویس پش//تیبانی نمیکند تا زمان آمادهس//ازی این قابلیت بهصورت آفالین ارائه میش//ود. خدمت سوم نیز «خرید ش//ارژ به صورت تکی و گروهی» است که در این روش، مشتریان میتوانند عالوهبر درخواست خرید شارژ به صورت گروه//ی از تمامی اپراتورها و تمامی مبالغ در قال//ب یک درخواس//ت، برای ش//تاب در خرید از طریق منوی ش//ارژ تکی ش//ارژ دلخواه خود را خریداری کنند. «پرداخت قبوض جریمه راهنمایی و رانندگی»، خدمت دیگر در نس//خه جدید اس//ت که در این سرویس مانند سایر قبوض خدماتی، وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخ//ت قبض جریمه الزامی اس//ت. پس از وارد کردن شناسهها مبلغ جریمه نمایش داده شده که باید از سوی مشتری تایید شود. پنجمین خدمت ارائه شده «تخفیف بر روی خرید» اس//ت؛ در ای//ن روش، پذیرنده میتواند تخفیف مدنظ//ر خود را با وارد کردن می//زان دلخواه به صورت «درصدی» روی تراکنشهای خرید اعمال کند. در ای//ن حالت روی رس//ید چاپی مبل//غ تخفیف و مبلغ تراکنش پس از تخفیف درج میش//ود و فعالس//ازی از س//وی پش//تیبان ش//رکت ناواکو انجام میشود. خدمت شش//م، «پرداخت انعام ب//ر روی خری//د» از طریق این دستگاهها است و به منظور پرداخت انعام در هنگام خرید از سوی مشتریان، این سرویس روی پایانهها آمادهسازی ش//ده اس//ت به طوری که پس از دریاف//ت مبلغ خرید، مبلغ انعام نیز از مش//تری درخواست ش//ده و در رسید چاپی، مبلغ انعام و مبلغ کل درج میش//ود. فعالسازی این خدمت نیز از س//وی پشتیبان ش//رکت ناواکو انجام میشود. سرویس آخر «واریز کمکهای مردمی» عنوان شده است. این س//رویس برای واریز وجوه نیکوکاری به حساب موسس//ههای خیریه(ش//امل بهزیستی، محک، کمیت//ه امداد، کهریزک، اش//رفاالنبیاء و بنیاد مس//کن انقالب) ارائه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.