«تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران»

SMTnewspaper - - اقتصاد و توسعه -

کت//اب حاض//ر روای//ت دکت//ر «رض//ا نیازمن//د» از زندگ//ی خود بهویژه زندگ//ی مدیریت//ی و صنعتگ//ری در سراس//ر س//لطنت محمدرضا پهلوی اس//ت که بخش//ی از آن مربوط اس//ت ب//ه دوره کوتاه ام//ا بینظیر س//لطه تکنوکراسی بر توسعه صنعتی ایران در دهه ۰۴۳۱ خورش//یدی. روایتهای وی گوش//ههایی ثبت نش//ده در تاریخ توس//عه صنعت//ی ایران را روش//ن میکن//د؛ نتیجه پژوهشه//ای زیادی را به چالش میکش//د وپرسشها و موضوعهای گوناگونی را مطرح خواهد کرد.

دکتر رضا نیازمند که مس//ئولیت تاسیس س//ازمان گس//ترش و مجموعههای بزرگ صنعت//ی را بهعهده داش//ته، در این کتاب تاری//خ ش//کلگیری صنایع مهم//ی چون ذوبآه//ن اصفهان، آلومینی//وم اراک، مس سرچشمه، نساجی قائمشهر، تراکتورسازی. ماشینسازی تبریز را مرور میکند.

همچنی//ن نیازمند از زندگی خود به ویژه زندگی مدیریتیاش ب//رای خواننده روایت میکند و گوش//ههایی ثبت نش//ده از تاریخ توس//عه صنعتی ای//ران در ده//ه ۰۴۳۱ را روشن میکند؛ دوره طالیی اقتصاد ایران که در آن مقطع رشد اقتصادی دو رقمی را نیز تجربه کرد. در این کتاب مولف بیان میکند که تکنوکرات یا فنس//االر، واژه آشنایی در نوش//تههای فارس//ی درباره علم سیاست و حکومت نیس//ت اما واقعیت این اس//ت که ایران در عصر پهل//وی، در دوره کوتاهی به دالیل مختلف در تس//لط آنان بوده اس//ت، دوره تاریخی ک//ه این کتاب تالش میکند زاویههای آن را روشن کند. این کتاب یکی از کتابه//ای مهم پارس//ی بع//د از انقالب است.

دکت//ر علیاصغ//ر س//عیدی از نظ//ر یک جامعهش//ناس بهخوبی توانس//ته اقتصاد و مدیریت و س//اختار صنایع را شناسایی کند و ه//م از نظ//ر جامعهشناس//ی و هم از نظر مدیریتی روند ش//کلگیری صنایع ایرانی را بررسی کند.

بع//د از مطالعه این کتاب متوجه خواهیم ش//د بنمایههای صنع//ت ای//ران در دوره پهلوی ش//کل گرفته اس//ت. ای//ن کتاب از اینرو ارزش//مند اس//ت که نخستین کتابی اس//ت که بع//د از انقالب منصفان//ه به این موضوع پرداخته اس//ت. مهمترین وجه این کتاب، روش تحقیق کمنقص آن اس//ت که ارزش اثر را دو برابر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.