انجمن‹ناشران‹آموزشی‹به‹زندانیان‹کتاب‹اهدا‹می‹کند

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

عض//و انجمن ناش//ران آموزش//ی برنامهه//ای این انجم//ن بهمناس//بت بیستوشش//مین دوره هفت//ه کتاب را تش//ریح کرد. به گ//زارش ایبنا، امین آصفی، بازرس انجمن ناش//ران آموزش//ی درب//اره برنامههای این انجمن بهمناس//بت بیستوشش//مین دوره هفته کت//اب جمهوری اس//المی ای//ران بیان ک//رد: انجمن فرهنگی ناش//ران آموزش//ی در نظر دارد بهمناس//بت بیستوششمین دوره هفته کتاب در مجموع 9 برنامه فرهنگ//ی برگ//زار کند. وی افزود: یک//ی از برنامههای مح//وری انجم//ن در این هفته، اهدای کتاب اس//ت؛ بنابراین با همکاری خانه خیرین ایران، انجمن در این هفت//ه به کودکان، نوجوان//ان و جوانان مناطق محروم بهویژه کتابخوانهای کرمانشاهی، کتاب اهدا میکند. انجمن همچنین به 3 زندان فشافویه، اوین و حصارک کت//اب اهدا میکند ک//ه در این برنام//ه اهدا، مجمع خیرین کش//ور نیز همکاری و مشارکت دارند. آصفی بیان کرد: نمایش//گاه جوانههای رویش که با استقبال بسیار خوب ناشران روبهرو شده نیز در این هفته برگزار میش//ود؛ عالوه بر این چند نشس//ت ویژه برای کتاب و کتابخوانی پیشبینی ش//ده است. همچنین نشست طراح//ی و توس//عه دوره آموزش مدیریت انتش//ارات م//درن در ای//ران در این هفته برگزار میش//ود. مدیر انتش//ارات قلم عل//م درباره دیگ//ر برنامههای انجمن گفت: انجمن تصمیم دارد در این هفته چند نشس//ت ویژه برای تدوین فعالیتهای بنیادی و زیرس//اختی با موضوع توسعه کتاب و کتابخوانی در سیودومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برنامهریزی کند. وی با اش//اره به تهیه چند تیزر تبلیغاتی ویژه بهمناس//بت هفته کتاب برای پخش در س//ازمان صداوس//یما بیان ک//رد: باتوج//ه به تغییر نام انجمن به انجمن ناش//ران علمی آموزش//ی که طیف گس//تردهتری از مخاطبان را در برمیگی//رد، همزم//ان با هفته کت//اب، فراخوان پذیرش عضو جدید منتشر خواهد شد.

آصف//ی ادامه داد: یکی دیگ//ر از برنامههای انجمن تش//کیل کارگروهه//ای تخصصی برای به//ره بردن از توانمندیها و تجربههای اعضا و ناشران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.