بانكها به تکليف رعايت سودهای بانکی تن دادند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

در فاصله حدود دو هفته از اجرای بخشنامه بانــك مركزی مبنــی بر الــزام بانكها به كاهش نرخ سود سپرده، بازرسان اين بانك از نتيجه بررسی عملكرد بانكها در اين باره اعالم رضايت كردند. اين در حالی است كه گزارشهای ميدانی در شــعب نيز حاكی از اختالف نظر با بررسی بانك مركزی نبوده و عمدتا از تن دادن به تكليف رعايت سودهای بانكی نشان دارد.به گزارش ايسنا، از حدود دو هفته پيش و همزمان با ۱۱ شــهريوماه، شــبكه بانكی ملــزم به اجرای بخشــنامه هشتبندی بانك مركزی در رابطه با كاهش سود سپرده بانكی شد. البته سودهايی كه در سال گذشته در شورای پول و اعتبار مصوب ولی طی مدت سپری شده جای چندانی در ويترين بانكها نداشت، به گونهای كه عمدتا نرخهای باالتر و حتــی بيش از ۰٢ درصد در مقايسه با سود سپرده ٥۱ درصد مصوب برای حسابهای ساالنه ارائه میشد. بر اين اساس بانكها مكلف شدند تا در كنار حذف سودهای قبلی از سپردههای جديد، هيچ افتتاح حسابی با نرخ سود بيش از ٥۱ درصد برای ســپرده مدتدار و حداكثر ۰۱ درصد برای كوتاهمدت انجام ندهند، در عين حال كه تمامی حسابها بايد علیالحساب گشايش پيدا كند. از سوی ديگر هيچ بانكی مجوز واريز و يا برداشــت به حســابهای سپرده جديد و قبلی كه با نرخهای باالتری باز شده بودند، نداشته و در صورت انجام اين كار سپرده مربوطه مشمول جريمه خواهد شد. هر چند كه اين حسابها نيز در پايان مهلت قرارداد و در زمان سر رسيد بايد طبق بخشــنامه جديد تغيير ماهيت دهد.اين در حالی اســت كه تازهترين گزارش بازرسان بانك مركــزی از پايش ۰۰۰۱ شــعبه در سراسر كشور از اين حكايت دارد كه بانكها در اجرای بخشنامه همكاری مناسبی داشته و به غير از چند مورد افتتاح حساب جديد با غير از نرخهای تعيين شده انجام نشده كه در اين ميان بــا بانكها خاطی نيز برخورد شده اســت.گرچه گزارش بانك مركزی از عملكرد ۰۰۰۱ شعبه در بين حدود 3٢ هزار شــعبه فعال بانكی انجام شده و نمیتواند تاييدی بر اجرای بخشنامه در تمامی شعب بانكها باشــد اما به هر حال بررسی های ميدانی نيز نشان میدهد كه در حال حاضر حتی بانكهايی كه پيشتر نرخ های سود باال پرداخته و حتی در دو يا سه روز ابتدای اجرای دستورالعمل همچنان به روند قبلی ادامه میدادند، فعــال طبق تكليف محول شده به آنها پيش می روند. هر چند كه در اين ميان هســتند بانكهايی كه به طرقی همچنان نرخهای باالتری ارائه میكنند. بــا اين حال به نظر میرســد گذر زمان در عملكرد بانكها طی چند ماه آينده است كه نشان خواهد داد آيا اين بار میتوانند طبق دستورالعمل حركت كرده و نرخهای سود را به طور متعادل و يكدست اجرا كنند يا خير؟ بانك مركزی البته معتقد است برای اين بار زمينههــای الزم برای كاهش نرخ ســود و پايبنــدی بانكها به دســتورالعمل خود را فراهم كرده است به گونهای كه در اقداماتی برای ساماندهی موسسات غيرمجاز به عنوان رقبای مخرب ســود بانكــی را انجام داده، وضعيت سود مشاركت در خودروسازیها را تعديل، بازار بيــن بانكی را كنترل و بدهی بانكها به بانك مركزی را به خط اعتباری تبديل كرده اســت كه هر يــك میتوانند عاملی برای به نظم كشيدن سود و كمك به رفع تنگنای اعتباری بانكها به عنوان مانعی برای اجرای منظم مصوبات شــورای پول و اعتبار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.