بانکها 8۰۲ هزار میلیارد تسهیالت پرداخت کرده اند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

بانكها طی پنج ماه اول امسال تا ۸۰٢ هزار ميليارد تومان تســهيالت پرداخت كردهاند كه از اين رقــم بيش از 33۱ هزار ميليارد به تامين سرمايه در گردش بخشهای اقتصادی اختصاص پيدا كرده اســت.به گزارش ايسنا، در حالــی طبق پيشبينــی رئيس كل بانك مركزی قرار است بانكها در طول سال جاری تا ۰۷6 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كنند كه تازهترين گزارشها نشــان میدهد كه حدود ۸۰٢ هــزار و ۰۰٢ ميليارد تومان از اين مبلغ تا پايان مردادماه پرداخت شــده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تا بيش از ۰3 هزار ميليارد تومان معادل ۴.۷۱ درصــد افزايش دارد.اما بــا توجه به اهميت تامين سرمايه در گردش بنگاههای اقتصادی از كل ۸۰٢ هزار ميليارد تســهيالت پرداخت شــده معادل ۱.۴6 درصد كل اين تسهيالت رقمی حدود 33۱ هزار و ۰۰۴ ميليارد تومان در اين بخش هزينه شــده است كه نسبت به پنج ماهه ابتدايی سال قبل حدود 3۱ هزار و ۰۰۴ ميليارد تومان افزايش دارد.همچنين با توجه به اينكه «صنعت و معدن» از مهمترين بخشهای اقتصادی برای تزريق نقدينگی به شمار میرود، در مدت مورد بررسی حدود ٢6 هزار و ۰۰۷ ميليارد تومان از كل تســهيالت پرداختی را به خــود اختصاص داده و از اين رقم بيــش از ٥۸ درصد آن رقمی معادل 3٥ هزار و ۰۰۷ ميليارد تومان به تامين ســرمايه در گردش اين بخش روانه شــده اســت. در عين حال كه مبلغ اختصاص يافته حدود ۰۴ درصد از كل منابع هزينه شــده در تامين در سرمايه در گردش كل بخشهای اقتصادی را در برمیگيــرد. صنعت و معدن رقم ٢6 هزار ميلياردی تسهيالت دريافتی را در قالب ۴۰۱ هزار و ۰۸۴ فقره دريافت كرده است. در ساير بخشها نيز بايد يادآور شد در حوزه «مسكن و ساختمان» رقمی معادل ٥۱ هزار و ۰۸3 ميليارد تومان در ۰٥3 هزار و ٥۸٢ مورد، در «كشاورزی» حدود ٥۱ هزار ميليارد تومان در قالب ۱۱٥ هزار و ٥٢6 فقره پرداختی انجام شده اســت. همچنين در حوزه «بازرگانی» نزديك به ۰3 هزار ميليارد تومان برای ۰۴3 هزار و ۴۷٢ مورد و در «خدمات» تا ۴۸ هزار و ۰٥۸ ميليارد تومان در بيش از يك ميليون و ٢۹۷ هزار مورد تســهيالت پرداخت شد.در مجموع ۸۰٢ هزار ميليارد تومان تســهيالت اختصاص يافته به بخشهــای اقتصادی در قالب ســه ميليون و 3۰۱ هزار و ۰۰6 مورد پرداختی بوده اســت. هر چند كه از اين رقم تا حدود ۰٥ درصد میتواند تزريق جديد بوده و مابقی به به تمديد تســهيالت قبلی تعلق دارد.در حالی روند تسهيالتدهی بانكها رو به رشــد پيش میرود كه نوع تامين مالی آن بــا توجه به تنگنای اعتباری كه بانكها با آن مواجه هستند مورد توجه خواهد بود. چرا كه اگر از مسير درستی انجام نشده و بانكها به سمت اضافه برداشت از بانك مركزی حركت كنند، خود عاملی برای تحريك تورم خواهد كرد. بر اين اساس بانك مركزی همواره نسبت به افزايش توان مالی بانكها از طريق افزايش ســرمايه و بهبود كفايت سرمايه و همچنين كاهش تســهيالت غيرجاری و باز گرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی تاكيد داشته است. در عين حال كه اين موضوع مورد توجه بوده كه بايد بنگاههای توليدی به سمت تامين منابع از طريق بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالی طرحهای اقتصادی توجه ويژهای داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.