چرا سفرهای تفريحی داخلی کم شده است ؟

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - زهرا تاجيك

تابستان برای عموم خانواده های ايرانی فرصت مناسبی برای مسافرت های تفريحی و گردشگری است ؛ و در بين سه ماه تابستان ، شهريور ماه به علت خنكتر شدن هوا ، زمانی است كه اين سفرها به باالترين ميزان خود می رسد . آسيب شناسی سفرهای مسافرتی ايرانيان نكته ای است كه اگر چه بسيار به آن پرداخته شده است اما هنوز هم قابل توجه است و تذكرات بسياری می توان راجع به آن داد: ۱- مهمترين موضوع در اين باره ، رواج ســفرهای ايرانيان به خارج از كشــور است . برخــی از خانواده های ايرانی بر اســاس بودجه ای كه دارند مســافرت به يكی از كشورهای منطقه يا كشورهای اروپايی يا آمريكايی را انتخاب می كنند . اين امر البته علتهــای مختلف دارد . صرف نظر از بعضی افراد كه به دنبال تفريحات خارج از عرف هستند ، بسياری از خانواده ها به علت چشم و همچشمی دست به چنين انتخابهايی می زنند . در واقع تبليغات برای ســفرهای خارجی به اندازه ای زياد شــده كه فخر فروشی ناشــی از آن، بر جنبه تفريحی اش برتری دارد . اين موضوع بخشی از توجه بيش از اندازه ايرانی ها به تجمل و ظاهر ســازی است و متاسفانه روز به روز هم اين نحوه رفتارها افزايش می يابد .يكی از نتايج فرهنگ ســازی بر اساس الگوی اسالمی

– ايرانی ، موضوعی كه در اين ســالها بر آن تاكيد بسياری شده است همين موضوع اســت ؛ دريغ كه اين موضوع از طرف بسياری از مسئوالن چندان جدی گرفته نشده است.٢- نكته ديگری كه وجود دارد اين است كه در طول يك دهه گذشته اگر چه تالشهايی شده تا خانواده های ايرانی بتوانند مسافرتهای ارزانی به داخل كشور داشته باشــند اما اين اتفاق نيفتاده است . متاسفانه بايد اذعان داشت كه گاهی مسافرتهای داخل كشور گرانتر از سفر به كشورهای همسايه است ! مثال به گفته يكی از فعاالن صنعت گردشگری در حال حاضر هزينههاي سفر به بعضی از كشورهای همسايه با هزينه سفرهای داخلی برابری ميكند. مثال هزينه سفر به گرجستان يا امارات با سفر بــه كيش برابری ميكند و يا حتی در مواردی كه زمينی صورت گيرد ميتواند ارزان تر هم باشد . اين موضوعی است كه بايد مسئوالن به آن توجه ويژه ای داشته باشند و بررسی كنند كه واقعا چرا چنين شده است؟! بدون شك هر سفر خارجی ، بخشی از سرمايه كشور را به خارج از كشور منتقل می كند و باعث رونق اقتصاد كشور مقصد خواهد شد . واقعا اگر شرايطی فراهم شود كه سفرهای گردشگری ايرانی ها در داخل كشور صورت گيرد ، رونقی كه نصيب اقتصاد شهرستانهای مختلف ايران خواهد شد ، می تواند باعث كاهش ركود و بی رونقی اقتصاد شهرهای كوچك ايران شود. -3 عدم معرفی دقيق مناطق مختلف گردشــگری ايران موضوع ديگری اســت كه بايد به آن پرداخت. يكی از مهم ترين علت كاهش ســفرهای داخلی اين اســت كه مردم فكر ميكنند بخش زيادی از ايران را ديده اند و دوست دارند مناطق ديگری را هم ببيند و از جاذبه های گردشگری آنها لذت ببرند ؛ در حالی كه هنوز بسياری از مناطق بكر و جذاب ايران هست كه جذابيت بسيار بيشتری نسبت به مناطق كشورهای خارجی دارد و هنوز ناشناخته باقی مانده است . به عبارت ديگر بايد گفت در واقع مسئوالن و رسانه های ايرانی نتوانسته اند موقعيتهاي جديد و مقاصد جديدی برای گردشگران داخلی تعريف كنند و همين امر باعث ســفر مردم به كشورهای همسايه شده است. شــايد اين نوعی كفران نعمت باشــد كه ما از ظرفيتها و جاذبه های كشورمان غافل باشيم و آنچه خود بيش از همه داريم ، از بيگانگان تمنا كنيم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.