بررسی افزايش نرخ سوخت کليد خورد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

با كليد خوردن بررســی افزايش نرخ ســوخت در بدنه دولت، شنيدههای غيررسمی حاكی از اين است كه دولت بهدنبال افزايش نرخ حاملهای انرژی از ماههای پايانی سال جاری يا ابتدای سال ۷۹ است. به گزارش تسنيم، افزايش بیسابقه مصرف بنزين در سال 6۹ و همچنين پيشبينی ثبت رشدی مشابه در مصرف سوخت گاز در زمســتان سال جاری، طرح بررسی افزايش نرخ سوخت را در بدنه دولت كليــد زد. يكی از موافقان افزايش نرخ سوخت بهمنظور كنترل مصرف، «بيژن زنگنه» وزير نفت است. اين مقام مسئول در روزهای پايانی دولت يازدهم در ايــن خصوص گفته بود: «اگــر بخواهيم همينطور از خودروهای شــخصی اســتفاده كنيم، هيچ كاری در مديريــت مصرف بنزين نمیتوانيم انجــام دهيم؛ البته سياستهای قيمتی هم اثرگذار است كه ما متأسفانه دو سال قيمت را افزايش ندادهايم و اين عالمت بدی است. اعتقادی به اين ندارم كه برداشتن سهميهبندی تأثيری در افزايش مصرف بنزين داشته است. اين دولت كه در حال تمام شدن است و روزهای پايانی خود را میگذراند اما دولت بعدی بايد روی افزايش قيمت بنزين فكر كند». نتايــج اين فكر كردن به افزايش نرخ بنزين كه در قالب طرح بررسی افزايش نرخ سوخت كليد خورده، بهاحتمال قريب به يقين تا سهماهه آينده در اليحه بودجه سال ۷۹ خود را نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.