19 ميليون ايرانی در فالکت زندگی میکنند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

وزير راه و شهرســازی با اعالم ايــن كه در تهران ۰۰٥ هــزار خانه خالی داريــم و در عين حال عده ای در فالكت زندگی می كنند، مدعی شد: مبنای جابجايی هــا در وزارت راه و شهرســازی مباحث كارشناسی است.به گزارش تسنيم، عباس آخوندی با بيــان اين كه مبنای بنده برای همكاری صداقت بوده است، اظهار كرد: مبنای تصميم گيری مبنای كارشناسی بوده و تصميم به...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.