ايران خواهان گسترش روابط خود با اتحاديه اروپا است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رييس جمهور روابط ايران و بلژيك را ديرينه و دارای پيشــينه مثبت توصيف كرد و با بيان اينكه توسعه مناســبات دو كشــور در زمينههــای مختلف بويژه اقتصادی به نفع دو ملت است، گفت: فضای پسابرجام میتواند فرصتــی بزرگ برای روابط توســعه يافته اقتصادی بين ايران و كشورهای عضو اتحاديه اروپايی باشد.به گزارش ايسنا، حجتاالسالم والمسلمين دكتر حسن روحانی در ديدار...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.