کاهش ۵۳ درصدی فروش در بازار لوازم التحریر

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رييس اتحاديه فروشــندگان نرم افــزار از ركود در بازار لوازم التحرير در آســتانه آغاز سال تحصيلی خبر داد و گفت: شهريورماه كه زمان اوج فروش در اين...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.