۰۲۱ میلیارد تومان مشوق صادراتی به چه کسانی میرسد؟

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

بســته حمايت از صادرات غير نفتی از اختصاص ۰٢۱ ميليارد تومان به عنوان مشوقهای صادراتی خبر داده و اولويت دريافت اين مشوقها را برای شركتهای...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.