جزئیات ۰۱ تفاهمنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با خارجیها

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

نياز صنايع پايين دستی صنعت نفت به سرمايه،دانش فنی و تكنولوژی عامل اصلی مذاكره شركت ملی صنايع پتروشيمی با شركت های خارجی پس از اجرای...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.