تروریسم دغدغه مشترک بین ایران و بلژیک

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئيس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به دغدغه مشترك تروريســم بين ايران و بلژيك گفت: همكاری بينالمللی برای مقابله با بحران ميانمار و جنگ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.