روحانی در دیدار رییس مجلس بلژیک: ایران خواهان گسترش روابط خود با اتحادیه اروپا است

Sobh Eqtesad - - News -

رییس جمهــور روابط ایــران و بلژیک را دیرینه و دارای پیشینه مثبت توصیف کرد و با بیان اینکه توسعه مناسبات دو کشور در زمینههــای مختلف بویــژه اقتصادی به نفــع دو ملت اســت، گفــت: فضای پســابرجام میتواند فرصتــی بزرگ برای روابط توســعه یافته اقتصادی بین ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اروپایی باشد.به گزارش ایسنا، حجتاالسالم والمسلمین دکتر حســن روحانی در دیدار «زیگفرید براک» رییس مجلس نمایندگان بلژیک، با بیان اینکه اراده جمهوری اسالمی ایران استفاده از فضای مناسب بوجود آمده بعد از برجام برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا از جمله بلژیک اســت، اظهارداشت: باید از فضــای بعد از برجام حداکثر اســتفاده را برای توســعه مناســبات و اســتحکام روابــط دوجانبه و چندجانبه بعمل آوریم. دکتــر روحانی با بیان اینکه ایران خواهان گسترش روابط خود با اتحادیه اروپا است، گفت: بیتردید دو طرف با اراده مشــترک میتوانند از شــرایط موجود به نفع منافع ملتهای خود نهایت اســتفاده را به عمل آورند.رییس جمهور خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم تالش کردیم روابط ایران با دنیا هموار شــده و مشکالت برطرف شود و در دوره جدید به دنبال آن هســتیم تا از فضای بســیار مناســبی که در دولت قبلــی بوجود آمده برای بهبــود و تأمین منافع ملت خود استفاده کنیم و امیدوارم در این مسیر، کشورهای دوست از جمله بلژیــک در ایجــاد فضای مناســب برای تقویت مناسبات اقتصادی و فعالیت تجار و بخــش خصوصی فعالتــر عمل کنند. دکتــر روحانی در ادامــه موضوع برجام و لزوم پایبنــدی طرفین به مفاد این توافق را مورد تأکید قــرار داد و گفت: در برجام ایران و 5+1 توانستند در یک مسأله مهم به نام هستهای به توافق برسند و این یکی از موفقیتهای بزرگ میز مذاکره در یک مسأله پیچیده بود که میتواند الگویی برای مسایل پیچیده منطقهای و جهانی باشد. رییس جمهور تصریح کرد: معتقدیم تنها دستگاهی که میتواند اعالم کند که ایران به تعهدات خود بر برجام عمل کرده است، فقط آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و جمهوری اسالمی ایران براساس گزارشات آژانس، بــه تعهدات خــود در چارچوب برجام پایبند بوده است و انتظار داریم که طرفهای مقابل نیز کامال به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند باشند.دکتر روحانی با اشاره به تخلفات ایاالت متحده در خصوص برجام، گفت: از اتحادیه اروپا انتظار داریم که اوال به طور کامل به توافق برجام عمل کرده و ثانیا به آمریکا نســبت به پایبندی به تعهداتش در برجام فشــار آورده و بــه آنها پیام قاطعی داده شــود. رییس جمهور در ادامه به شرایط حساس منطقه و جهان و معضل تروریســم اشاره کرد و گفت: اقدامات تروریستی در تهران و بروکســل به این معناست که دو کشور دشمن مشترکی در این زمینه دارند و الزم است که در مقابله با این معضل با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند. زیگفرید بــراک رییس مجلس نمایندگان بلژیک نیز در این دیدار، با تأکید بر اینکه تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناســبات دوجانبــه با ایران اســت، گفت: بســیار مصمم هستیم که همکاریهای دوجانبه و چندجانبه مرتبط بــا اتحادیه اروپا را با جمهوری اسالمی ایران توسعه دهیم. رییس مجلس نماینــدگان بلژیک خاطر نشــان کرد: حضور هیأتهای مختلفی از پارلمان بلژیک در تهران طی ماههای اخیر نشاندهنده آن اســت که بروکسل برای ارتقاء روابط خود با ایران اهمیت بســیار زیادی قایل اســت و معتقدیم در شرایط کنونی باید از فرصت بزرگ برجام استفاده کرده و تالشهای بیشتری برای رفع موانع و توســعه روابط بویژه در حوزه تجاری و اقتصادی به نفــع ملتهای خود به عمل آوریم.براک در ادامــه با تأکید بر اهمیت تعهد و پایبنــدی طرفین به توافق برجام گفت: برجام نه تنها برای ایران بلکه برای بلژیک و اتحادیه اروپــا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تالشمان را خواهیم کرد که اتحادیه اروپا به همه تعهدات خود عمل کند.وی با تأکید بر لزوم بهبود روابط بانکی بین دو کشــور، گفــت: برقراری و بهبود تبادالت بانکــی را به نفع دو طرف میدانــم و برخی مشــکالت موجود باید هر چه سریعتر برطرف شده و کانالهای باثبات بانکی بین تهران و بروکسل برقرار شود.رییس مجلس نمایندگان بلژیک در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران نقش بسیار مهمی در حوزه سیاسی و راهبــردی منطقهای ایفا میکند، گفت: همکاری با جمهوری اسالمی ایران در این حوزه به نفع تمامی کشــورهایی است که با تروریسم مقابله میکنند. بلژیک قربانی تروریسم است و مصمم است همکاریهای نزدیکی با تهران در این حوزه برقرار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.