تروریسم دغدغه مشترک بین ایران و بلژیک

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشاره به دغدغه مشــترک تروریسم بین ایران و بلژیــک گفت: همــکاری بینالمللی برای مقابله با بحران میانمــار و جنگ در یمن بایــد افزایش یابد.به گــزارش خانه ملت، علی الریجانی دیروز در نشســت مشترک با رئیس مجلــس نمایندگان بلژیک اظهار داشت: خوشحالیم میزبان رئیس پارلمان بلژیک و همراهان ایشــان هستیم؛ ایران و بلژیک روابط اقتصادی با ســابقه طوالنی دارند که در ســالهای اخیر رشــد خوبی داشته است.رئیس مجلس شورای اسالمی با اشــاره به رفت و آمدهای پارلمان ایران و بلژیک افزود: در سال گذشته نیز رئیس ســنای بلژیک به ایران آمدند لذا این رفت و آمدها از گذشته وجود داشته است.وی در خصوص مذاکره امروز با رئیس پارلمان بلژیــک گفــت: در این مذاکــره در مورد محورهای توسعه ایران در آینده به خصوص درباره 6 محور استراتژیک مصوب در قانون برنامه ششــم توســعه و زمینه ســرمایه گذاری ایران در کشــورهای دیگر صحبت شد.دکتر الریجانی ادامه داد: همچنین در خصوص زمینه همکاریهای گســتردهتر به ویژه در مورد بحــران های منطقهای و تروریســم به عنوان دغدغه مشترک ایران و بلژیک بحث و بررســی شد که این مورد نیازمنــد همکاریهای بینالمللی اســت. رئیــس مجلس شــورای اسالمی یادآور شد: بحران میانمار به عنوان مســئله دردآور همه انســانها و ملتهــا و جنگ در یمن در ایــن جلســه مطرح شــد؛ همچنین در مورد مذاکرات بیشــتر بین دو کشــور در زمینه حقوق بشــر و ارتقاء زمینههای اقتصادی تأکید شــد.وی ادامــه داد: همچنین موافقت شــد تا در توســعه روابط پارلمانی، تجاری، اقتصادی بین دو کشــور و همکاری بیشــتر برای برقراری صلــح و امنیت در جهان گامهای اساسی برداشته شود.لزوم رفع موانع بانکی برای همکاریهای اقتصادیزیکفرید براک رئیس مجلس نمایندگان بلژیک نیز ضمن خوشامدگویی به اعضای پارلمان ایران و خبرنگاران و خرسندی از دعوت وی به کشور ایران گفت: امروز در جلسه مذاکره با رئیس مجلس ایــران موضوعات مهمی مورد بحــث قرار گرفــت به خصــوص به روابط دو جانبه بین ایران و بلژیک که به میانه قرن نوزدهم باز میگردد اشاره و بــر همکاری این دو کشــور به خصوص در دوره پســابرجام و برنامهریــزی در این راســتا تأکید شــد.وی افزود: تالشها در جهت ارتقاء مناسبتها نسبت به گذشته باید ارتقــاء یابد، همچنیــن برنامه دولت و مجلــس ایــران برای بهبود و پیشــبرد اهــداف اقتصادی در این کشــور بنا نهاده

شــده که موفقیتآمیز خواهــد بود.براک ضمن خرســندی از تأکید رئیس مجلس ایران بر نقش بخــش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصــاد گفت: ما اروپاییها با تمامی سیاســتها و دیدگاههای کشور آمریکا موافق نیســتیم لذا در مسیر خود عمل خواهیم کــرد، در واقع تأکید داریم دفتر اتحادیه اروپا در ایران تأســیس شود تا مشکالت بین دو کشور رفع گردد.رئیس مجلس نمایندگان بلژیک با تأکید بر حل مشکالت بانکی تصریح کرد: هر دو طرف باید تالش کنند موانع بانکی برطرف شود در غیر این صورت تجارت بین دو کشور با مشکل مواجه خواهد شد.براک با اشاره به تشکیل کمیتهای در پارلمان بلژیک جهت بررســی اجزای مختلف تروریســم گفت: امروز در مذاکره با رئیس مجلس ایران در مورد حفاظت از کشــورهای خود در برابر تروریسم بحث شــد، در واقع برای مبارزه با تروریسم نیازمند همکایهای بینالمللی هســتیم، در این زمینه پلیس بلژیک در باالترین ســطح با پلیس ایــران مذاکره داشتهاند.وی همچنین در مورد حقوق بشر افزود: در این خصوص نیز توافقاتی حاصل شد تا حقوق بشر در چارچوب حقوقی بنا نهاده شــود، در واقع مشکالت حقوق بشر در پارلمــان بلژیک نیز وجود دارد که باید برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.