آسیبهای بههمپیوسته و برخوردهای سطحی

Sobh Eqtesad - - News - مجید ابهری

موضوع آســیبهای اجتماعی و گسترش روزافزون آن بستگی مستقیم به سه عامل اصلی دارد که شامل فرد، خانواده و جامعه میشود. متاسفانه آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، طالق، زنان سرپرست خانوار،مانند زنجیر ارتباط پیوسته ای دارند که با پدید آمدن دیگری نیز از پس آن به وجود می آید.اعتیاد باعث طالق و فروپاشــی خانواده ها گردیده اســت و 65 درصد از زندانیان ارتباط مســتقیم با مواد مخدر و اعتیاد دارنــد از طرفی دیگر تا امروز نزدیــک به ۰۰۰۳ هزار نفر شــهید در راه مبارزه با مــواد مخدر و قاچاقچیان و باندهای مافیایی تقدیم پیشــگاه خداوند گردیده است.با توجه به متالشی شدن خانواده ها فرزندان بی سرپرســت و زنان سرپرســت خانوار و دختران وپسران فراری از خانه و جنایت های ناشی از اعتیاد مالحظه می شود که اعتیاد و طالق دو عامل تاثیرگذار بر یکدیگر می باشــد می توان با مراقبت های پس از ترک ، آموزش جامعه پذیری، آموزش مهارت های شغلی نیز از بازگشت معتاد به مصرف مواد مخدر جلوگیری کند.با توجه به اینکه ۰9درصد از مراکز ترک اعتیاد دست بخش خصوصی است و به معتاد به دید کاال و وسیله اقتصادی دیده می شود و به همین دلیل فرد معتاد بیشتر از ۰۰1 بار ترک می کند و طبق آمار 95 درصد از معتادین پس از ترک دوباره به چرخه اعتیاد باز می گردند. وی با اشار به کاهش ســن طالق افزود:از طرفی دیگر ظهور بیوه های جوان و رسیدن سن بیوگی به هفده سال و نگاه فرهنگی جامعه به ازدواج دوباره زنان بیوه ها با افراد سالخورده و یا متاهل مانع بزرگی بر سر راه بازگشت آنها به زندگی می باشد و باعث ازدواج سفید و زندگی بدون هیچ مسولیت و تعهد دینی و مادی به یکدیگر می شود. از دیگر آسیب های اجتماعی که به تخریب فضای فرهنگی کشور مشغول است زنان خیابانی ،کارگران جنسی ، دوجنسیتی ها، همجنسگران و منحرفان جنسی از آسیب های مطرح در جامعه هستند. که به دلیل افزایش سن ازدواج و فاصل زیاد بین زمان بلوغ و ازدواج، باعث گردیده اســت روابط نامشــروع و روابط فرا زناشــویی و استفاده از زنان خیابانی نیزصعود چشمگیری پیدا کند. وی با انتقاد از پایین آمدن آســتانه تحمل مردم عنوان کرد: خشونت های فردی و اجتماعی و خشــونت در مورد همسران و فرزندان و درگیری های لفظی در اماکن عمومی از مشــکالتی اســت که با توجه به گرمای فصل و تنش های عصبی و مشکالت اقتصادی آمار رو به افزایش دارد و آشــکارا در جامعه دیده می شود.بعضی مواقع یک معذرت خواهی ساده می تواند از یک قتل جلوگیری کند اما کمبود آموزش های فردی برای مدیریت و کنترل احساسات فردی باعث گردیده است بسیاری از درگیری های لفطی منجر به جنایات و ضرب و جرح گردد . متکدیان نیز بخشــی از آسیب های اجتماعی هستند با توجه به اینکه متکدیان فصلی در شهرهایی توریســت پذیر مانند شمال کشور و در زمستان در مناطق جنوبی و گرم و در بهار در شــیراز و اصفهان در کنار مراکز باستانی و تاریخی و فصل پاییز در تهران و اســتان مرکزی مشغول تکدی گری هستند. کرایه دادن کــودکان و خرید فروش نوزادان در میان خانواده هایی که اعتیاد به مواد مخدر دارند از اسیب هایی است که باید به آن دقت نمود.کودکان کار و خیابانی امروز، بزهکاران ودســته های تبهکاران آینده را تشــکیل می دهند خشونت بر علیه کودکان و آزارهای جنســی نیز که در این جند وقت اخیر ســرباز زده نیز باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.بنابراین آسیب های اجتماعی مانند زنجیرهایی بهم پیوسته است که بدون محیا ساختن زیرساخت ها فقط مبارزات سطحی صورت مــی گیرد باید برای کاهش آســیب های اجتماعی در خانــواده پیش از ازدواج آموزش زندگی و فرزند آوری و مهارت های اجتماعی داده شود.

منبع: خبرآنالین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.