مدیران متخلف نه تنها باید از سازمان بازرسی بترسند، بلکه باید وحشت داشته باشند

Sobh Eqtesad - - News -

رییس ســازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازداشت یکی از مدیران عالی اســتانی گفت: اخیرا یکــی از مدیران در یکی از اســتانها بازداشت شد، سازمان بازرسی کل کشور چندین ماه روی پرونده این مدیر کار کرده اســت.به گزارش ایسنا ، قاضی ناصر سراج در آیین تکریم و معارفه بازرس کل استان اردبیل که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاون استاندار، مقامات قضایی و اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به وضعیت سالمت اداری اســتان اردبیل گفت: اســتان اردبیل یکی از استانهای خوب اســت.رئیس سازمان بازرسی کل کشــور با بیان اینکه «وظیفه ســازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۴۷1 قانون اساســی نظارت بر حســن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است» افزود: سه وظیفه برای سازمان بازرسی داریم که عبارتند از «پیشگیری»، «ضد فســادی» و «آمبودزمانی».وی با تاکید بر اینکه در ســازمان بازرسی کل کشــور پیشگیری را ترجیح میدهیم، گفت: اکثر مدیران ما پاکدست و خدوم هستند، ولی متاسفانه یک تعداد محدودی مدیر متخلف هم هستند که باید با آنها برخورد قانونی شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد گفت: مقام معظم رهبری کمتر ســخنرانی دارند که در بخشی از آن بر مبارزه با فســاد تأکید نکنند. بنابراین ما وظیفه داریم که در برخورد با فساد مماشات نکنیم. همان طور که مستحضرید مقام معظم رهبری امســال را به عنوان تولید و اشــتغال نامگذاری کردند ولی اگر مبارزه با فســاد نباشد، اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. از طرفی ریشه خیلی از مشکالت جامعه و فسادها به بیکاری باز میگردد و اگر آماری از زندانیان کشــور بگیریم، اکثرا ریشه فسادشــان به بیکاری بر میگردد که اگر دو شعار امسال محقق شود شاهد به حداقل رسیدن جرایم خواهیم بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی جنجالهای اخیر پیرامون اظهارنظر یکی از مســئوالن دولتی گفت: اخیراً برخی مســئوالن گفتهاند، مدیرانی میخواهیم که از سازمان بازرسی نترسند. عرض میکنم که اکثر قریب به اتفاق مدیران، پاکدســت هستند و از سازمان بازرســی ترسی ندارند. چرا که لزومی به این امر نیست. آنها حامی و همراه سازمان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.