ضرورت تشکیل اتحادیه احزاب اسالمی

Sobh Eqtesad - - News -

دبیرکل حزب موتلفه گفت: اختالف افکنی میان شیعیان و اهل تسنن توطئهای در جهت اهداف دشمنان اسالم است. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، محمدحســن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان با محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی دیدار و گفتوگو کرد. حبیبی در این دیدار با بیان اینکه برادری مردم ایران و افغانستان یک واقعیت ریشــه دار تاریخی است و مشترکات فراوانی میان این دو ملت وجــود دارد، اظهار کرد: نظام جمهوری اســالمی همواره در مشکالت توانفرسای افغانستان مامن مردم این کشور بوده و حزب موتلفه اســالمی نیز در حد توان خود تالشهایی را برای کمک به مردم شــریف افغانســتان انجام داده است به ویژه که ســابقه روابط میان حزب موتلفه اســالمی با گروه ها و احزاب جهادی افغانستان به پیش از پیروزی انقالب اسالمی باز می گردد.وی ارتباطات حزب موتلفه اســالمی و حزب رفاه ملی افغانستان را در روابط دو ملت و مراودات منطقهای و بینالمللی تاثیرگذار دانست و گفت: ما معتقدیم تقویت رابطه بین دو حزب میتواند در روابط میان احزاب اســالمی و شــیعی موثر باشد. دبیرکل حزب موتلفه اســالمی همچنین به ضرورت تشــکیل اتحادیه احزاب اسالمی اشــاره کرد و گفت: ما قدمهای آغازین برای تشــکیل چنین اتحادیهای را در ســال های اخیر برداشته ایم و تا کنون نشســتهای متعدد کارشناســی و مقدماتی را با حضور تعداد کثیری از احزاب کشورهای اسالمی در تهران برگزار کردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.