نباید ظلم ۰۷ ساله به فلسطینیان در میانمار تکرار شود

Sobh Eqtesad - - News -

عضو جامعه روحانیت مبــارز گفت: نباید اجازه داد آنچه ظلمی که ۰۷ سال است به مسلمانان فلسطینی روا می شود در میانمار ادامه پیدا کند.آیتاهلل محســن مجتهد شبستری عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به ضرورت واکنش جدی کشــورهای اسالمی نســبت به کشتار مسلمانان میانمار گفت: کشور میانمار کشوری با اکثریت بودایی است که حکومت دست نشانده آمریکایی آن نیز بودایی است اما مسلمانان در آنجــا در میان حکومت بی رحم میانمار در اقلیت هســتند. وی افزود: حدود 6 میلیون مســلمانی که در میانمار زندگی می کنند متاسفانه همواره از سوی بودایی ها تحت ظلم قرار گرفته و شرایط زندگی اســفناکی دارند، این اقلیت مسلمان از حقوق مسلم شــهروندی محروم شــدند و در روزهای اخیر نیز شاهد بودیم که فشارهای بیشتری علیه آنها اعمال می شود.عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: مسلمانان میانمار تحت فشار و کشتاری که توسط بودایی ها صورت می گیرد خانه و کاشانه خود را رها کرده و به مرز بنگالدش و مالزی فرار می کنند اما به دلیل مین گذاری حکومت میانمار در مرزهای این کشــور به شهادت می رسند.وی گفت: متاسفانه در چنین شرایطی هیچ یک از مجامع بین المللی مدعی حقوق بشر هیچ واکنش از خود نشان نداده و فقط به محکوم کردن لفظی بسنده می کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.