ترامپ مخفیانه با برجام کنار آمده است

Sobh Eqtesad - - News -

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکاییهــا میدانند که اگــر برجام را بر هــم زنند، برجام باقــی میماند و آمریکاییها در قبال ایران منزویتر میشوند.حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص امضای تمدید تعلیق تحریمهای برجامی ایران از سوی ترامپ، اظهار داشت: نوع رفتاری که ترامپ در یک سال گذشته با برجام داشته نشان میدهد که برجام یک توافقنامه بین المللی است، تندروهای آمریکایی و ترامپ دوســت دارند که برجام را برهــم زنند ولی برجام تبدیل به موافقت نامهای بین المللی شــده و به همین دلیل امکان رســیدن به این هدف خود یعنی برهم زدن برجام را ندارند.نماینده مردم اســالمآباد غرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در ایامی که ترامپ 2 بار تعلیق تحریمهای ایران را تمدید کرده، برای بار سوم هیاتی را مشخص کرده که از مخالفان صد در صدی برجام تشکیل شده است، بیان کرد: ترامپ، تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که منتقد سرسخت برجام است را به این هیات راه نداده و کمتر در تاریخ آمریکا ســابقه دارد که در یک موضوع سیاست خارجی کمیتهای ویژهای تشکیل شود ولی وزیر خارجه عضو آن هیات نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.