مسلمانان در مسئله میانمار قهرمانانه ورود کنند

Sobh Eqtesad - - News -

عضو فراکسیون روحانیت مجلس، گفت: امروز جامعه اسالمی و مسلمانها باید از راه وحدت رویه پیامبر(ص) و حرکات قهرمانانه ایشان در روز مباهله به مسئله میانمــار ورود کنند.محمد مهدی افتخاری در گفت وگو باخبرگزاری خانه ملت، با اشــاره به دالیل نامگذاری ۴2ذیحجه به نام مباهله، گفت: ۴2 ذیحجه روزی است که رســول خدا با نصاری نجران مباهله کرد و داستان مباهله نیز داستان حق بودن دعوی طرفین اســت که رســول اکرم از آنجا که بر حق بوده تقاضای مباهله میکند و در این مباهله با نصاری نیز به تعبیری که در تاریخ ذکر شــده افرادی همانند آقا امیرالمومنین(ع) حضرت فاطمه(س) و حســنین (ع) حضور داشــتند.عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی، افزود: در روز مباهله پیامبر خانواده خود را در زیر عبایش قرار داد چون طبیعی اســت که هر پیامبر اهل بیتی دارد و پیامبر در روز مباهله اهل بیت خود را برای مباهله همراه خود داشــت و مهمتر اینکه افرادی که باید در مباهله شــرکت می کنند باید پاک و منزه باشــند و از پلیدی و آلودگی به دور باشــند که پیامبر و وجود نازنین اهل بیت نیز پاک هستند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.