رئیس هاللاحمر تغییر میکند

Sobh Eqtesad - - News -

یک عضو شــورای عالی جمعیت هالل احمر تغییر رئیس هالل احمر را قطعی خواند و گفت: هفته آینده دو گزینه برای معرفی به رئیس جمهور جهت انتخاب رئیس جدید هالل احمر تعیین میشــوند.علی نوبخت در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به طرح مباحثــی در خصوص تغییر ضیائی رئیس هالل احمر و تصمیم شــورای عالی جمعیت هالل احمر در ایــن رابطه گفت: هفته گذشــته جلسه شورای عالی جمعیت هالل احمر برگزار شد که در آن موضوع تغییر رئیس فعلی هالل احمر مطرح شــد. بنا بر این شد که براساس اساسنامه این جمعیت در روز یکشنبه آینده ( دوم مهر ماه) جلسهای برای رای گیری جهت انتخاب دو گزینه جهــت معرفی به رئیس جمهور برگزار شــود.وی درباره چرایی تغییر رئیس فعلی جمعیت هالل احمر گفت: براساس اساسنامه جمعیت هالل احمر مدت خدمت رئیس این جمعیت چهار سال است که اساسنامه در خصوص خدمت کمتر از این میزان سکوت کرده است. آقای ضیائی نیز حدود ۳ سال رئیس جمعیت هالل احمر بود که ایشان قرار است استعفاء دهد تا این جمعیت ورود پیدا کرده و رئیس جدیدی را انتخاب کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.