استانداران باید توسعه گرا باشند

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر کشــور گفت: استانداران باید کماکان توســعه گرا باشــند و حتما سیاســتها و برنامه های دولت را قبول داشــته باشــند و اجرا کنند. به گزارش ایســنا، عبدالرضا رحمانی فضلــی در بــدو ورود به اســتان کهگیلویه و بویراحمد و در فرودگاه یاسوج در پاسخ به این پرســش که معیارها برای انتخاب اســتانداران نســبت به دولــت یازدهم تفاوت کرده اســت؟ در جمع خبرنگاران توضیح داد: معیارهای انتخاب استانداران تغییری نکرده و براساس ارزیابی چهارسالهای که از استانداران صورت گرفته است، اقدامات در این زمینه انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.